Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Dziś znów nie­praw­ni­czo. Ale za to o dwóch pięk­nych ini­cja­ty­wach, o któ­rych usły­sza­łam w tym tygo­dniu. War­to o nich wspo­mnieć na blo­gu.

Pierw­sza to Onko­Rejs. Już za 7 dni gru­pa 12 kobiet wyru­sza w rejs z Gdy­ni do Szwe­cji. Co je łączy? Chcą upo­wszech­niać ideę, że wcze­śnie wykry­ty nowo­twór moż­na leczyć. Popu­la­ry­zu­ją bada­nia pro­fi­lak­tycz­ne i wspie­ra­ją tych, któ­rzy zma­ga­ją się z cho­ro­bą. Jak piszą orga­ni­za­tor­ki:


„My, 12 kobiet z zało­gi Onko­Rej­su, wybie­ra­my życie i chce­my zaape­lo­wać do Was – zrób­cie to samo. Żyj­cie pięk­nie, życiem peł­nym pasji i rado­ści. Korzy­staj­cie z każ­dej ofia­ro­wa­nej Wam minu­ty. Jeste­śmy cho­re na raka i wyru­szy­ły­śmy w ten rejs by poka­zać, że nigdy nie nale­ży się pod­da­wać! Badaj­cie się i pamię­taj­cie, że więk­szość nowo­two­rów, wykry­tych we wcze­snej fazie moż­na wyle­czyć! Rak to nie wyrok!”

 O akcji jest już gło­śno, a jeśli chcesz dowie­dzieć się o niej wię­cej lub wes­przeć żeglar­ki, zaj­rzyj na stro­nę Onko­Rej­su na Face­bo­oku.

Kolej­nym wspa­nia­łym przed­się­wzię­ciem jest zbu­do­wa­nie jach­tu o nazwie EMPATIA POLSKA. Jest on w peł­ni przy­sto­so­wa­ny do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych rucho­wo, nie­wi­do­mych i nie­do­sły­szą­cych.  Będą oni mogli na nim pły­wać i szko­lić się. Wczo­raj odbył się uro­czy­sty chrzest jed­nost­ki w Gdy­ni. Wię­cej o jach­cie moż­na prze­czy­tać na stro­nie Fun­da­cji Empa­tia, a tak­że odwie­dzić fan­pa­ge Fun­da­cji Nie­wi­do­mych Żegla­rzy Śle­pa Kura 🙂

Faj­nie, że poja­wia­ją się takie ini­cja­ty­wy. Popu­la­ry­zu­ją one żeglar­stwo, (bo mówi się o nich w mediach), no i poka­zu­ją, że jest ono dzie­dzi­ną spor­tu dla wszyst­kich.

Zobacz również

Jak nazywasz swoją łódkę?

Tematyka: OnkoRejs, Empatia Polska, żeglarstwo, niepełnosprawni żeglarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com