Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Omó­wio­ne były już zasa­dy zdo­by­wa­nia żeglar­skich upraw­nień. A co gro­zi, gdy pro­wa­dzisz jacht nie mając paten­tu? Oka­zu­je się, że żeglo­wa­nie bez paten­tu jest dozwo­lo­ne, ale oczy­wi­ście pod pew­ny­mi warun­ka­mi. Jaki­mi?

 

Brak paten­tu żegla­rza nie sta­no­wi prze­szko­dy w pro­wa­dze­niu jach­tu (cho­ciaż zda­rza się, że wypo­ży­czal­nia sprzę­tu wyma­ga, by przy­naj­mniej 1 oso­ba na pokła­dzie mia­ła upraw­nie­nia). Jeśli posia­dasz umie­jęt­no­ści, któ­re według cie­bie są wystar­cza­ją­ce, to możesz ruszać w rejs nie­któ­ry­mi jach­ta­mi.

 

Legal­ne żeglo­wa­nie bez paten­tu

 

Zgod­nie z § 2 Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Spor­tu i Tury­sty­ki z dnia 9 kwiet­nia 2013 r. w spra­wie upra­wia­nia tury­sty­ki wod­nej (Dz. U. z dnia 16 kwiet­nia 2013 r.), patent żegla­rza koniecz­ny jest przy pro­wa­dze­niu łód­ki, któ­rej dłu­gość kadłu­ba wyno­si powy­żej 7,5 metra. Zatem przy mniej­szych łód­kach wystar­czą jedy­nie umie­jęt­no­ści i możesz bez paten­tu podzi­wiać uro­ki wod­nej natu­ry 🙂

 

Żeglo­wa­nie bez upraw­nień

 

Wiesz  już kie­dy nie potrze­bu­jesz paten­tu. A co w sytu­acji, kie­dy pły­wasz bez paten­tu na jach­cie

patent żeglarza jachtowego

patent

żaglo­wym o dłu­go­ści kadłu­ba powy­żej 7,5 m lub moto­ro­wym o mocy sil­ni­ka powy­żej 10 kW?

 

W tym przy­pad­ku wyma­ga­ne jest posia­da­nie odpo­wied­nie­go paten­tu. Upraw­nie­nia do pro­wa­dze­nia wymie­nio­nych wyżej rodza­jów jach­tów żaglo­wych potwier­dza­ją paten­ty:

1) żegla­rza jach­to­we­go;
2) jach­to­we­go ster­ni­ka mor­skie­go;
3) kapi­ta­na jach­to­we­go;
4) ster­ni­ka moto­ro­wod­ne­go;
5) moto­ro­wod­ne­go ster­ni­ka mor­skie­go;
6) kapi­ta­na moto­ro­wod­ne­go;
7) mecha­ni­ka moto­ro­wod­ne­go.

Pły­wa­nie bez upraw­nień, tak jak pro­wa­dze­nie samo­cho­du bez pra­wa jaz­dy, jest wykro­cze­niem kara­nym grzyw­ną. Usta­wa o żeglu­dze śród­lą­do­wej z dnia 21 grud­nia 2001r. w art. 61 pkt 1) wyraź­nie sta­no­wi, że kto kie­ru­jąc stat­kiem nie posia­da­jąc do tego doku­men­tu kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go pod­le­ga karze grzyw­ny.

 

Czy­ta­jąc powyż­szy prze­pis, być może zasta­na­wiasz się: “ej, prze­cież jacht to nie sta­tek, więc go ten prze­pis nie doty­czy” 🙂  Stat­ki koja­rzą nam się z tymi wiel­ki­mi pasa­żer­ski­mi lub towa­ro­wy­mi, uży­wa­ny­mi w żeglu­dze mor­skiej. Ale defi­ni­cja stat­ku zawar­ta w  usta­wy o żeglu­dze śród­lą­do­wej  jest na tyle sze­ro­ka, że moż­na zmie­ścić w niej jacht żaglo­wy. Z art. 5 ust.1 pkt 1) ppkt g) Usta­wy wyczy­tu­je­my, że sta­tek to urzą­dze­nie pły­wa­ją­ce o napę­dzie mecha­nicz­nym lub bez napę­du mecha­nicz­ne­go, prze­zna­czo­ne lub uży­wa­ne na śród­lą­do­wych dro­gach wod­nych do upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji. A jacht pły­wa, może być napę­dza­ny siłą wia­tru lub za pomo­cą sil­ni­ka i zazwy­czaj korzy­stasz z nie­go rekre­acyj­nie 🙂

 

Umie­jęt­no­ści to pod­sta­wa!

 

Pod­su­mo­wu­jąc: to, czy możesz pro­wa­dzić jacht bez paten­tu, zale­ży od dłu­go­ści kadłu­ba.  Jeśli jed­nak chcesz wypo­ży­czyć jacht żaglo­wy bez paten­tu, pamię­taj, że same chę­ci nie wystar­cza­ją. Jesteś odpo­wie­dzial­ny za zało­gę, bez­pie­czeń­stwo na łód­ce i na szla­ku wod­nym. Obo­wią­zu­ją cię te same zasa­dy ruchu wod­ne­go, co oso­by posia­da­ją­ce upraw­nie­nia żaglo­we. O tym, jak waż­ne są umie­jęt­no­ści, zna­jo­mość prze­pi­sów ruchu wod­ne­go  i doświad­cze­nie, pisa­łam też przy oka­zji wpi­su  o tym, czy trze­ba ukoń­czyć kurs przed egza­mi­nem na patent.

Zobacz również

Alkohol na pokładzie. Czy można pić podczas rejsu?

Czy przed zdawaniem egzaminu na patent muszę ukończyć kurs żeglarski?

Tematyka: patent żeglarski, patent żeglarza jachtowego, żeglowanie bez patentu, blog prawniczy, blog żeglarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze

Paulina Poszytek - prawodlazeglarzy.pl

2018-12-10 11:07:43

Ostatnie miesiące wywróciły moje życie do góry nogami :). Obiecuje, że od nowego roku ruszam z nowymi wpisami. Pozdrawiam

ankiety płatne

2018-11-12 00:08:41

Bardzo ciekawy blog. Dodałem go do ulubionych na pewno tu wroce.

RobW

2018-10-14 13:30:15

Cześć. Pytanie moje jest może trochę "przekombinowane", ale jeśli to możliwe, proszę o odp. Posiadam pat sternika motorowodnego i mam jacht "Sportina"( 6m) z silnikiem manewrowy 5kM. Czy mogę wypłynąć jachtem zgodnie z uprawnieniami sternika motorowodnego,na morze i pływać- nie żeglować, do 2mil od brzegu? Pozdr. Robert

miko

2018-07-18 21:58:16

Gdy posiadam patent sternika jednak przy przeprowadzce mi zaginal i obecnie wyrabiane sa duplikaty dokumentów, rowniez 5 tys czy bedzie to traktowane jak brak dokumentu prawa jazdy? 50 zł? I puszczony wolno?

das

2018-02-27 11:29:19

Paulino, jest fragment prawa który pozwala na bezpatencie w zależności od prędkości! Cyt: 'jachty motorowe o mocy silnika do 75kW i o długości kadłuba do 13m,których prędkość maksymalna ograniczona jest konstrukcyjnie do 15km/h'

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com