Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Omó­wio­ne były już zasa­dy zdo­by­wa­nia żeglar­skich upraw­nień. A co gro­zi, gdy pro­wa­dzisz jacht nie mając paten­tu? Oka­zu­je się, że żeglo­wa­nie bez paten­tu jest dozwo­lo­ne, ale oczy­wi­ście pod pew­ny­mi warun­ka­mi. Jaki­mi?

 

Brak paten­tu żegla­rza nie sta­no­wi prze­szko­dy w pro­wa­dze­niu jach­tu (cho­ciaż zda­rza się, że wypo­ży­czal­nia sprzę­tu wyma­ga, by przy­naj­mniej 1 oso­ba na pokła­dzie mia­ła upraw­nie­nia). Jeśli posia­dasz umie­jęt­no­ści, któ­re według cie­bie są wystar­cza­ją­ce, to możesz ruszać w rejs nie­któ­ry­mi jach­ta­mi.

 

Legal­ne żeglo­wa­nie bez paten­tu

 

Zgod­nie z § 2 Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Spor­tu i Tury­sty­ki z dnia 9 kwiet­nia 2013 r. w spra­wie upra­wia­nia tury­sty­ki wod­nej (Dz. U. z dnia 16 kwiet­nia 2013 r.), patent żegla­rza koniecz­ny jest przy pro­wa­dze­niu łód­ki, któ­rej dłu­gość kadłu­ba wyno­si powy­żej 7,5 metra. Zatem przy mniej­szych łód­kach wystar­czą jedy­nie umie­jęt­no­ści i możesz bez paten­tu podzi­wiać uro­ki wod­nej natu­ry 🙂

 

Żeglo­wa­nie bez upraw­nień

 

Wiesz  już kie­dy nie potrze­bu­jesz paten­tu. A co w sytu­acji, kie­dy pły­wasz bez paten­tu na jach­cie

patent żeglarza jachtowego

patent

żaglo­wym o dłu­go­ści kadłu­ba powy­żej 7,5 m lub moto­ro­wym o mocy sil­ni­ka powy­żej 10 kW?

 

W tym przy­pad­ku wyma­ga­ne jest posia­da­nie odpo­wied­nie­go paten­tu. Upraw­nie­nia do pro­wa­dze­nia wymie­nio­nych wyżej rodza­jów jach­tów żaglo­wych potwier­dza­ją paten­ty:

1) żegla­rza jach­to­we­go;
2) jach­to­we­go ster­ni­ka mor­skie­go;
3) kapi­ta­na jach­to­we­go;
4) ster­ni­ka moto­ro­wod­ne­go;
5) moto­ro­wod­ne­go ster­ni­ka mor­skie­go;
6) kapi­ta­na moto­ro­wod­ne­go;
7) mecha­ni­ka moto­ro­wod­ne­go.

Pły­wa­nie bez upraw­nień, tak jak pro­wa­dze­nie samo­cho­du bez pra­wa jaz­dy, jest wykro­cze­niem kara­nym grzyw­ną. Usta­wa o żeglu­dze śród­lą­do­wej z dnia 21 grud­nia 2001r. w art. 61 pkt 1) wyraź­nie sta­no­wi, że kto kie­ru­jąc stat­kiem nie posia­da­jąc do tego doku­men­tu kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go pod­le­ga karze grzyw­ny.

 

Czy­ta­jąc powyż­szy prze­pis, być może zasta­na­wiasz się: “ej, prze­cież jacht to nie sta­tek, więc go ten prze­pis nie doty­czy” 🙂  Stat­ki koja­rzą nam się z tymi wiel­ki­mi pasa­żer­ski­mi lub towa­ro­wy­mi, uży­wa­ny­mi w żeglu­dze mor­skiej. Ale defi­ni­cja stat­ku zawar­ta w  usta­wy o żeglu­dze śród­lą­do­wej  jest na tyle sze­ro­ka, że moż­na zmie­ścić w niej jacht żaglo­wy. Z art. 5 ust.1 pkt 1) ppkt g) Usta­wy wyczy­tu­je­my, że sta­tek to urzą­dze­nie pły­wa­ją­ce o napę­dzie mecha­nicz­nym lub bez napę­du mecha­nicz­ne­go, prze­zna­czo­ne lub uży­wa­ne na śród­lą­do­wych dro­gach wod­nych do upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji. A jacht pły­wa, może być napę­dza­ny siłą wia­tru lub za pomo­cą sil­ni­ka i zazwy­czaj korzy­stasz z nie­go rekre­acyj­nie 🙂

 

Umie­jęt­no­ści to pod­sta­wa!

 

Pod­su­mo­wu­jąc: to, czy możesz pro­wa­dzić jacht bez paten­tu, zale­ży od dłu­go­ści kadłu­ba.  Jeśli jed­nak chcesz wypo­ży­czyć jacht żaglo­wy bez paten­tu, pamię­taj, że same chę­ci nie wystar­cza­ją. Jesteś odpo­wie­dzial­ny za zało­gę, bez­pie­czeń­stwo na łód­ce i na szla­ku wod­nym. Obo­wią­zu­ją cię te same zasa­dy ruchu wod­ne­go, co oso­by posia­da­ją­ce upraw­nie­nia żaglo­we. O tym, jak waż­ne są umie­jęt­no­ści, zna­jo­mość prze­pi­sów ruchu wod­ne­go  i doświad­cze­nie, pisa­łam też przy oka­zji wpi­su  o tym, czy trze­ba ukoń­czyć kurs przed egza­mi­nem na patent.

Zobacz również

Alkohol na pokładzie. Czy można pić podczas rejsu?

Czy przed zdawaniem egzaminu na patent muszę ukończyć kurs żeglarski?

Tematyka: patent żeglarski, patent żeglarza jachtowego, żeglowanie bez patentu, blog prawniczy, blog żeglarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze

Paulina Poszytek - prawodlazeglarzy.pl

2018-12-10 11:07:43

Ostatnie miesiące wywróciły moje życie do góry nogami :). Obiecuje, że od nowego roku ruszam z nowymi wpisami. Pozdrawiam

Sannypam

2018-12-07 11:25:21

Make a more new posts please :) ___ Sanny

ankiety płatne

2018-11-12 00:08:41

Bardzo ciekawy blog. Dodałem go do ulubionych na pewno tu wroce.

Paulina Poszytek - prawodlazeglarzy.pl

2018-01-16 17:43:00

Obecnie do 5 tysięcy złotych

Paulina Poszytek - prawodlazeglarzy.pl

2018-01-16 17:24:39

1.Jeżeli dwa jachty idą kursem przecinającym się ustępuje ten, który ma drugi jacht ze swej prawej burty. 2. Jachty żaglowe mają pierwszeństwo przed motorowymi. 3. Jeżeli dwa jachty idą różnymi halsami, ustępuje idący lewym halsem, 4. Jeżeli dwa jachty płyną tymi samymi halsami, ustępuje znajdujący się od strony nawietrznej,

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com