Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Mimo że na kaja­ki i rowe­ry wod­ne wybie­ra­ją się już nie­licz­ni śmiał­ko­wie (brrr, zim­no!), to zapa­le­ni nar­cia­rze już odli­cza­ją dni do naj­bliż­sze­go week­en­du, czy urlo­pu. Ale nie­za­leż­nie od tego, czy wolisz spor­ty wod­ne, czy zimo­we, zapew­ne czę­sto korzy­stasz z wypo­ży­czal­ni sprzę­tu. Pro­szą o dowo­dzik pod zastaw, praw­da? 🙂

I tu odpo­wiedź na pyta­nie zada­ne mi przez czy­tel­ni­ka blo­ga: pod żad­nym pozo­rem nie zosta­wiaj wypo­ży­czal­ni dowo­du oso­bi­ste­go. Wystar­czy, że spi­szą z nie­go potrzeb­ne dane.

Żąda­nie pozo­sta­wie­nia doku­men­tu jest nie­zgod­ne z pra­wem i nie musisz się na to godzić (wystar­czy na przy­kład zosta­wić kau­cję). Łatwo sobie wyobra­zić, co może się stać, gdy pra­cow­nik wypo­ży­czal­ni bez­praw­nie wyko­rzy­sta dane z dowo­du lub zgu­bi go.

wypożyczenie sprzętu i pozostawienie dowodu osobistegoZatrzy­ma­nie cudze­go dowo­du oso­bi­ste­go sta­no­wi wykro­cze­nie. A jego kon­se­kwen­cje to kara ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo grzyw­ny.

Pod­sta­wą praw­ną jest art. 79 usta­wy z dnia 6 sierp­nia 2010 r. o dowo­dach oso­bi­stych. Brzmi on tak:

Kto:
1) uchy­la się od obo­wiąz­ku posia­da­nia lub wymia­ny dowo­du oso­bi­ste­go,
2) zatrzy­mu­je bez pod­sta­wy praw­nej cudzy dowód oso­bi­sty,
3) nie zwra­ca dowo­du oso­bi­ste­go w razie utra­ty oby­wa­tel­stwa pol­skie­go,
pod­le­ga karze ogra­ni­cze­nia wol­no­ści do 1 mie­sią­ca albo karze grzyw­ny.

Nato­miast do zatrzy­ma­nia dowo­du oso­bi­ste­go są upraw­nio­ne jedy­nie pod­mio­ty wska­za­ne w usta­wie i tyl­ko w okre­ślo­nych przy­pad­kach mogą to uczy­nić.

 

Zobacz również

Żeglowanie w nocy po mazurskich jeziorach

Na wodzie bez alkoholu. Nowe przepisy.

Tematyka: dowód osobisty, wypożyczalnia sprzętu, czarter, blog prawniczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com