Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Definicje

Pra­wo dla żegla­rzy nie jest takie trud­ne 🙂 Zapo­znaj się z naj­waż­niej­szy­mi defi­ni­cja­mi, a swo­ją wie­dzę uzu­peł­niaj czy­ta­jąc wpi­sy na blo­gu.

 

Arma­tor

wła­ści­ciel stat­ku lub oso­ba, któ­ra uzy­ska­ła od wła­ści­cie­la tytuł praw­ny do wła­da­nia stat­kiem we wła­snym imie­niu.

 

Patent żegla­rza jach­to­we­go

patent żegla­rza jach­to­we­go to doku­ment, któ­ry potwier­dza, że jesteś upraw­nio­nym do pro­wa­dze­nia jach­tów żaglo­wych.  Po wodach śród­lą­do­wych możesz pro­wa­dzić jacht bez ogra­ni­czeń co do wiel­ko­ści jach­tu, powierzch­ni oża­glo­wa­nia, czy pory dnia. Nato­miast po mor­skich wodach wewnętrz­nych oraz pozo­sta­łych wodach mor­skich w stre­fie 2 mil mor­skich od brze­gu, możesz pro­wa­dzić wyłącz­nie w porze dzien­nej i tyl­ko jacht o dłu­go­ści kadłu­ba do 12 metrów.

Wię­cej na temat uzy­ska­nia paten­tu żegla­rza jach­to­we­go prze­czy­tasz we wpi­sie na blo­gu.

 

Patent jach­to­we­go ster­ni­ka mor­skie­go

doku­ment będą­cy potwier­dze­niem upraw­nień do dowo­dze­nia jach­ta­mi (nie tyl­ko jach­ta­mi żaglo­wy­mi!) o dłu­go­ści do 18 metrów. Upraw­nie­nie doty­czy zarów­no jach­tów żaglo­wych jak i moto­ro­wych. Nie ma przy tym ogra­ni­czeń co do rodza­ju akwe­nu.

 

Port, przy­stań

akwen i grunt oraz zwią­za­na z nimi infra­struk­tu­ra, znaj­du­ją­ca się w gra­ni­cach por­tu lub przy­sta­ni.

Port macie­rzy­sty — port, któ­ry arma­tor wska­zał jako miej­sce sta­łe­go posto­ju stat­ku.

 

 Sta­tek

zgod­nie z art. 5 ust.1 pkt 1) ppkt g)  Usta­wy z dnia 21 grud­nia 2000 roku o żeglu­dze śród­lą­do­wej, sta­tek to urzą­dze­nie pły­wa­ją­ce o napę­dzie mecha­nicz­nym lub bez napę­du mecha­nicz­ne­go, w tym rów­nież prom, wodo­lot i podusz­ko­wiec, prze­zna­czo­ne lub uży­wa­ne na śród­lą­do­wych dro­gach wod­nych do:
a) prze­wo­zu osób lub rze­czy,
b) pcha­nia lub holo­wa­nia,
c) inspek­cji, nad­zo­ru nad bez­pie­czeń­stwem ruchu żeglu­go­we­go lub szko­le­nia,
d) rato­wa­nia życia lub mie­nia,
e) poło­wu ryb,
f) wyko­ny­wa­nia prac tech­nicz­nych, utrzy­ma­nia szla­ków żeglu­go­wych lub eks­plo­ata­cji złóż kru­szyw,
g) upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji,
h) celów miesz­kal­nych, biu­ro­wych, gastro­no­micz­nych, hote­lo­wych lub warsz­ta­to­wych, a tak­że jako przy­sta­nie pły­wa­ją­ce, doki lub zakła­dy kąpie­lo­we.

Stat­kiem o napę­dzie mecha­nicz­nym jest sta­tek posia­da­ją­cy mecha­nicz­ne urzą­dze­nia napę­do­we, nie­za­leż­nie od spo­so­bu ich zamo­co­wa­nia.

Sta­tek mor­ski

zgod­nie z Kodek­sem mor­skim, jest to każ­de urzą­dze­nie pły­wa­ją­ce prze­zna­czo­ne lub uży­wa­ne do żeglu­gi mor­skiej.

Mor­ski sta­tek han­dlo­wy

zgod­nie z Kodek­sem mor­skim, jest to sta­tek prze­zna­czo­ny lub uży­wa­ny do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, a w szcze­gól­no­ści do: prze­wo­zu ładun­ku lub pasa­że­rów, rybo­łów­stwa mor­skie­go lub pozy­ski­wa­nia innych zaso­bów morza,
holo­wa­nia, ratow­nic­twa mor­skie­go, wydo­by­wa­nia mie­nia zato­pio­ne­go w morzu, pozy­ski­wa­nia zaso­bów mine­ral­nych dna morza oraz zaso­bów znaj­du­ją­ce­go się pod nim wnę­trza Zie­mi.

Szlak żeglow­ny

pas wody prze­zna­czo­ny do żeglu­gi.

 

Wypa­dek żeglu­go­wy

zda­rze­nie zwią­za­ne z ruchem lub posto­jem stat­ku, w wyni­ku któ­re­go nastą­pi­ło uszko­dze­nie cia­ła powo­du­ją­ce roz­strój zdro­wia lub śmierć czło­wie­ka, uszko­dze­nie mie­nia znacz­nej war­to­ści albo poważ­ną
awa­rię w rozu­mie­niu prze­pi­sów Pra­wa ochro­ny śro­do­wi­ska.

 

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com