Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Nikt nie lubi egza­mi­nów. Ale żeglo­wa­nie jest tak wspa­nia­łą przy­go­dą, że war­to przy­ło­żyć się do tego spraw­dzia­nu i uzy­skać upra­gnio­ny patent. W tym wpi­sie po kolei wyja­śniam co cię cze­ka pod­czas egza­mi­nu na patent żegla­rza jach­to­we­go. Inny­mi sło­wy — roz­kła­dam dla cie­bie na czyn­ni­ki pierw­sze Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spor­tu i Tury­sty­ki z dnia 9 kwiet­nia 2013 r. w spra­wie upra­wia­nia tury­sty­ki wod­nej. Bo wła­śnie ono regu­lu­je kwe­stie egza­mi­nu na patent żegla­rza jach­to­we­go (i nie tyl­ko).

 

Zobacz też wpis: Egza­min na patent żegla­rza jach­to­we­go w pyta­niach i odpo­wie­dziach 

 

Po pierw­sze…

jeśli masz już ukoń­czo­ny 14. rok życia, to musisz jesz­cze nabyć wyma­ga­ne umie­jęt­no­ści. Prze­pi­sy mówią o speł­nie­niu wymo­gów nie­zbęd­nych do upra­wia­nia tury­sty­ki wod­nej . Od cie­bie zale­ży czy zali­czysz kurs, czy będziesz się uczyć od rodziny/znajomych pod­czas rej­sów. Wię­cej o tym pisa­łam już we wpi­sie “Czy przed zda­wa­niem egza­mi­nu na patent muszę ukoń­czyć kurs żeglar­ski”.

 

Po dru­gie…

zapłać. Oczy­wi­ście nie cho­dzi o wrę­cze­nie łapów­ki 🙂 Mowa o obo­wiąz­ko­wej opła­cie za prze­pro­wa­dze­nie egza­mi­nu na patent żegla­rza jach­to­we­go. Wyno­si ona 250 zł. Masz szczę­ście jeśli jesteś uczniem lub stu­den­tem i masz do 26 lat. Wte­dy pła­cisz 50% tej kwo­ty.

 

Po trze­cie…

sta­wiasz się w wyzna­czo­nym dniu, cza­sie oraz miej­scu, przed­sta­wiasz dowód uisz­cze­nia opła­ty egza­mi­na­cyj­nej i przy­stę­pu­jesz do egza­mi­nu. Skła­da się on z 2 czę­ści — teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej. Bo wia­do­mo, że z samą teo­rią dale­ko nie popły­niesz. Musisz popi­sać się spo­rą wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi 🙂 Musisz uzy­skać pozy­tyw­ną oce­nę z obu czę­ści! Czy­li zali­czyć i teo­rię, i prak­ty­kę.

 

Jak wyglą­da część teo­re­tycz­na egza­mi­nu na patent żegla­rza jach­to­we­go?

 

Ta część egza­mi­nu to pisem­ny test jed­no­krot­ne­go wybo­ru. Skła­da się z 75 pytań. Masz 90 minut na udzie­le­nie odpo­wie­dzi. Możesz pomy­lić się tyl­ko 10 razy, ponie­waż aby otrzy­mać pozy­tyw­ny wynik z czę­ści teo­re­tycz­nej musisz popraw­nie odpo­wie­dzieć na 65 pytań.

 

Jakie pyta­nia poja­wią się w czę­ści teo­re­tycz­nej?

Zakres wie­dzy i umie­jęt­no­ści wyma­ga­nych do uzy­ska­nia paten­tu żegla­rza jach­to­we­go to:

 

1) budo­wa jach­tów, w tym:
a) zasa­dy obsłu­gi insta­la­cji jach­to­wych,
b) obsłu­ga sil­ni­ka jach­to­we­go;
2) teo­ria żeglo­wa­nia, w tym:
a) kur­sy jach­tu wzglę­dem wia­tru,
b) wiatr rze­czy­wi­sty i pozor­ny,
c) pra­ca żagli oraz dzia­ła­nie ste­ru,
d) siły dzia­ła­ją­ce na jacht,
e) sta­tecz­ność jach­tu,
f) żeglu­ga w trud­nych warun­kach pogo­do­wych;
3) zasa­dy eks­plo­ata­cji oraz manew­ro­wa­nia jach­tem pod żagla­mi i na sil­ni­ku;
4) pod­sta­wy locji, w tym:
a) zna­ki żeglu­go­we i ozna­ko­wa­nie dróg wod­nych,
b) mapy i prze­wod­ni­ki,
c) dro­gi wod­ne i budow­le hydro­tech­nicz­ne;
5) wia­do­mo­ści z zakre­su ratow­nic­twa wod­ne­go, w tym:
a) pod­sta­wo­we infor­ma­cje o mor­skich służ­bach ratow­ni­czych,
b) wypo­sa­że­nie jach­tu w środ­ki bez­pie­czeń­stwa i posłu­gi­wa­nie się nimi,
c) dzia­ła­nia w przy­pad­ku wywrot­ki jach­tu, awa­rii lub wypad­ku,
d) rato­wa­nie czło­wie­ka za bur­tą,
e) udzie­la­nie pierw­szej pomo­cy,
f) hipo­ter­mia oraz pierw­sza pomoc w przy­pad­ku hipo­ter­mii,
g) sztran­do­wa­nie;
6) wia­do­mo­ści z zakre­su mete­oro­lo­gii, w tym:
a) ska­la pręd­ko­ści wia­tru,
b) zja­wi­ska mete­oro­lo­gicz­ne i ich ozna­ki,
c) komu­ni­ka­ty mete­oro­lo­gicz­ne;
7) pomo­ce nawi­ga­cyj­ne;
8) ochro­na wód przed zanie­czysz­cza­niem;
9) pod­sta­wo­we prze­pi­sy pra­wa dro­gi na mor­skich i śród­lą­do­wych dro­gach wod­nych;
10) ety­kie­ta jach­to­wa – zasa­dy zacho­wa­nia się na jach­cie i oby­cza­je żeglar­skie.

 

Jak wyglą­da część prak­tycz­na egza­mi­nu na patent żegla­rza jach­to­we­go?

Część prak­tycz­na egza­mi­nu obej­mu­je wyko­na­nie zadań pole­ga­ją­cych na manew­ro­wa­niu jach­tem.  Za pozy­tyw­ny wynik egza­mi­nu prak­tycz­ne­go uwa­ża się pra­wi­dło­we wyko­na­nie wszyst­kich ele­men­tów wska­za­nych przez egza­mi­na­to­ra do wyko­na­nia. Nato­miast możesz 1 raz powtó­rzyć źle wyko­na­ny ele­ment.

Jakie umie­jęt­no­ści muszę posia­dać, żeby zali­czyć część prak­tycz­ną?

Są to:
1) manew­ry pod żagla­mi w zakre­sie:
a) opty­mal­ne­go dobo­ru żagli do panu­ją­cych warun­ków,
b) pro­wa­dze­nia jach­tu pod żagla­mi przy spo­tka­niu z innym jach­tem oraz jego wyprze­dza­niem,
c) spraw­dze­nia umie­jęt­no­ści wyko­na­nia manew­rów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, doj­ście do boi, odej­ście od
boi, doj­ście i odej­ście od nabrze­ża, sta­wa­nie w dryf, alarm „czło­wiek za bur­tą”;
2) manew­ry jach­tem żaglo­wym na sil­ni­ku w zakre­sie:
a) kotwi­cze­nie i cumo­wa­nie w róż­nych warun­kach,
b) umie­jęt­ność pro­wa­dze­nia jach­tu żaglo­we­go na sil­ni­ku przy spo­tka­niu z innym jach­tem,
c) alarm „czło­wiek za bur­tą”;
3) kie­ro­wa­nie zało­gą: umie­jęt­ność wyda­wa­nia komend i egze­kwo­wa­nia ich wyko­na­nia we wła­ści­wym momen­cie, sto­sow­nie
do sytu­acji, w jakiej znaj­du­je się jacht;
4) pra­ca w cha­rak­te­rze człon­ka zało­gi:
a) wyko­ny­wa­nie pole­ceń pro­wa­dzą­ce­go jacht,
b) odpo­wia­da­nie na komen­dy,
c) zacho­wa­nie się w cza­sie alar­mu „czło­wiek za bur­tą”;
5) pra­ce bos­mań­skie:
a) umie­jęt­ność wią­za­nia pod­sta­wo­wych węzłów żeglar­skich,
b) pod­sta­wo­we pra­ce przy obsłu­dze urzą­dzeń i insta­la­cji jach­to­wych.

 

 

 

Zobacz również

Jak zdobyć patent żeglarza jachtowego?

Czy przed zdawaniem egzaminu na patent muszę ukończyć kurs żeglarski?

Egzamin na patent żeglarza jachtowego w pytaniach i odpowiedziach

Tematyka: patent żeglarski, patent żeglarza jachtowego, egzamin na patent żeglarza jachtowego, blog prawniczy, blog żeglarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com