Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Przy­go­to­wa­łam szyb­kie pod­su­mo­wa­nie wpi­sów doty­czą­cych paten­tu żegla­rza jach­to­we­go. Meto­dą pyta­nie-odpo­wiedź wyja­śniam naj­bar­dziej nur­tu­ją­ce was zagad­nie­nia, doty­czą­ce prze­bie­gu egza­mi­nu na patent żegla­rza jach­to­we­go.

 

  • Jakie warun­ki muszę speł­nić, by móc przy­stą­pić do egza­mi­nu na patent żegla­rza jach­to­we­go?

Musisz mieć ukoń­czo­ny 14. rok życia i speł­niać wymo­gi nie­zbęd­ne do upra­wia­nia tury­sty­ki wod­nej, któ­re okre­śla Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spor­tu i Tury­sty­ki z dnia 9 kwiet­nia 2013 r. w spra­wie upra­wia­nia tury­sty­ki wod­nej. Listę wyma­gań znaj­dziesz też tutaj. Obej­mu­je ona zagad­nie­nia teo­re­tycz­ne i umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne. Dodat­ko­wo musisz przed­sta­wić dowód uisz­cze­nia opła­ty egza­mi­na­cyj­nej (50 zł; obniż­ka 50% przy­słu­gu­je uczniom i stu­den­tom w wie­ku do 26 lat).

  •  Ukoń­czy­łem kurs 3 lata temu, ale nie przy­stą­pi­łem do egza­mi­nu. Czy nadal mogę to zro­bić?

Tak, oczy­wi­ście. Prze­pi­sy nie wyma­ga­ją ukoń­cze­nia kur­su żeglar­skie­go przed przy­stą­pie­niem do egza­mi­nu na patent. Zatem jeśli nadal speł­niasz wymo­gi co do umie­jęt­no­ści i wie­dzy, możesz przy­stą­pić do egza­mi­nu.

  • Ile wyno­si opła­ta za egza­min?

Obo­wiąz­ko­wa opła­ta za prze­pro­wa­dze­nie egza­mi­nu na patent żegla­rza jach­to­we­go wyno­si 250 zł. Jeśli jesteś uczniem lub stu­den­tem i masz do 26 lat to pła­cisz 50% tej kwo­ty.

  • Gdzie i kie­dy odby­wa­ją się egza­mi­ny na patent żegla­rza jach­to­we­go?

Za orga­ni­za­cję i prze­pro­wa­dze­nie egza­mi­nu jest odpo­wie­dzial­ny Pol­ski Zwią­zek Żeglar­ski. Egza­mi­ny odby­wa­ją się mniej wię­cej od mar­ca do paź­dzier­ni­ka. Na stro­nie http://egzaminy.pya.org.pl/ zaj­dziesz for­mu­larz, za pomo­cą któ­re­go wyszu­kasz ter­mi­ny naj­bliż­szych egza­mi­nów. Pamię­taj, że egza­mi­ny odby­wa­ją się w róż­nych mia­stach w danym mie­sią­cu.

wyszukiwarka terminów egzaminów na patent żeglarza jachtowego

  • Jakie warun­ki muszę speł­nić przed przy­stą­pie­niem do egza­mi­nu?

Infor­ma­cje o wyma­ga­niach i doku­men­tach znaj­dziesz w tym wpi­sie.

  • Jak wyglą­da egza­min na patent żegla­rza jach­to­we­go?

Skła­da się on z 2 czę­ści — teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej. Każ­da część jest oce­nia­na osob­no, ale aby zdać musisz uzy­skać pozy­tyw­ne oce­ny z obu!

  • Jak wyglą­da część teo­re­tycz­na egza­mi­nu na patent żegla­rza jach­to­we­go?

Ta część egza­mi­nu to pisem­ny test jed­no­krot­ne­go wybo­ru. Skła­da się z 75 pytań. Masz 90 minut na udzie­le­nie odpo­wie­dzi.

  • Ile popraw­nych odpo­wie­dzi muszę udzie­lić, aby zali­czyć część teo­re­tycz­ną?

Możesz pomy­lić się tyl­ko 10 razy, ponie­waż aby otrzy­mać pozy­tyw­ny wynik z czę­ści teo­re­tycz­nej musisz popraw­nie odpo­wie­dzieć na 65 pytań z 75.

  • Jakie pyta­nia będą na teście?

Lista zagad­nień wyma­ga­nych na obu czę­ściach egza­mi­nu znaj­du­je się tutaj.

  •  Jak wyglą­da część prak­tycz­na egza­mi­nu na patent żegla­rza jach­to­we­go?

Część prak­tycz­na pole­ga na wyko­na­niu zadań wska­za­nych przez komi­sję prze­pro­wa­dza­ją­cą egza­min.  Pole­ga­ją one na manew­ro­wa­niu jach­tem.

  • Jak uzy­skać pozy­tyw­ny wynik z czę­ści prak­tycz­nej?

Za pozy­tyw­ny wynik egza­mi­nu prak­tycz­ne­go uwa­ża się pra­wi­dło­we wyko­na­nie wszyst­kich ele­men­tów wska­za­nych przez egza­mi­na­to­ra do wyko­na­nia. Nato­miast możesz 1 raz powtó­rzyć źle wyko­na­ny ele­ment.

  •  Kto prze­pro­wa­dza egza­min?

Egza­min na patent żegla­rza jach­to­we­go prze­pro­wa­dza komi­sja. Skła­da się ona z prze­wod­ni­czą­ce­go i sekre­ta­rza, a dodat­ko­wo w skład komi­sji mogą wcho­dzić człon­ko­wie (od 1 do 3) oraz czło­nek wska­za­ny przez mini­stra.

  • Nie mogłem przyjść na egza­min, a uiści­łem już opła­tę. Czy muszę pła­cić za kolej­ny ter­min?

W tym przy­pad­ku możesz przy­stą­pić do egza­mi­nu w innym ter­mi­nie wyzna­czo­nym przez komi­sję egza­mi­na­cyj­ną, bez ponow­ne­go uisz­cza­nia opła­ty.

  •  Nie zali­czy­łem egza­mi­nu. Kie­dy mogę przy­stą­pić do nie­go powtór­nie?

Możesz przy­stą­pić do egza­mi­nu w każ­dym innym ter­mi­nie (tak, jak zro­bi­łeś to poprzed­nim razem). Jed­nak­że musisz ponow­nie uiścić opła­tę egza­mi­na­cyj­ną. Zali­czyć musisz jesz­cze raz obie czę­ści egza­mi­nu — teo­re­tycz­ną i prak­tycz­ną.

  • Zda­łem. I co dalej?

Pozo­sta­je ci zło­żyć wnio­sek o wyda­nie paten­tu żegla­rza jach­to­we­go. Całą pro­ce­du­rę opi­sa­łam w tym wpi­sie.

 

Życzę powo­dze­nia w zdo­by­wa­niu umie­jęt­no­ści i zda­nia egza­mi­nu!

adw. Pau­li­na Poszy­tek

Zobacz również

Jak złożyć wniosek o patent żeglarza jachtowego

Tematyka: patent żeglarski, patent żeglarza jachtowego, egzamin na patent żeglarza jachtowego, blog prawniczy, blog żeglarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze

Inga

2019-11-06 08:46:19

Hej dzięki za post !

Paulina Poszytek - prawodlazeglarzy.pl

2017-06-28 12:45:24

No to problem z pytaniami na dzień dzisiejszy jest rozwiązany. Wpis bez wątpienia będzie pomocny dla przyszłych zdających. Pozdrawiam Tańczący z Wiatrami

Tańczący z Wiatrami

2017-06-20 15:03:28

PZŻ wydaje patenty (jako czynność techniczna) ale aktualnie (poprzez OZŻ i współpracujące z nimi szkoły) prowadzi już mniejszość egzaminów i następuje dalszy wyraźny trend spadkowy. Egzaminy prowadzą "podmioty upoważnione". Jest już ich około stu a lista dostępna jest na stronie MSiT (Sport>Egzaminy żeglarskie). Wycinek bazy pytań (aczkolwiek bez odpowiedzi) jest na stronie PZŻ.

Paulina Poszytek - prawodlazeglarzy.pl

2016-10-11 14:43:01

Niestety nie znam żadnych stron, ani aktów prawnych, w których byłyby zawarte pytania wraz z odpowiedziami. Nie słyszałam także o ich powszechnej dostępności.

kris

2016-08-24 18:35:42

czy są dostępne odpowiedzi na pytania na egzamin

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com