Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Ci szczę­śliw­cy, któ­rzy mają wła­sne jach­ty (zazdro­ści­my!) na pew­no darzą je ogrom­nym uczu­ciem. Nie wstydź­my się tego przy­znać — każ­dy żeglarz kocha swo­ją łaj­bę 🙂 W koń­cu to na niej spo­ty­ka­ją go pięk­ne przy­go­dy, zawi­ja do malow­ni­czych por­tów, prze­ży­wa burze i sztor­my. Chy­ba dla­te­go, dla nie­któ­rych, wybór nazwy dla swo­je­go jach­tu jest tak waż­ny.

 

Dzię­ki nazwie, łód­ce zosta­je nada­ny nie­po­wta­rzal­ny cha­rak­ter. Nawet jeśli jest to jed­na z dwu­dzie­stu nie­mal iden­tycz­nych małych Omeg, zacu­mo­wa­nych w jed­nej przy­sta­ni 🙂 Nazwa czę­sto mówi nam też coś o wła­ści­cie­lu. Kobie­ce imię na cześć uko­cha­nej? Nazwi­sko pisa­rza na jach­cie wiel­bi­cie­la lite­ra­tu­ry? Prze­wrot­na nazwa u luza­ka? 🙂

 

Pie­kieł­ko, Lucy­fer, Hel­ly Han­sen i Kazi­mierz Petru­se­wicz 🙂

 

Vabank 🙂

 

Czę­sto też, nie­za­leż­nie od wyma­lo­wa­nej na bur­cie nazwy, okre­śla­my je piesz­czo­tli­wie np. niu­nia­mi, łódecz­ka­mi, łaj­ba­mi (choć nie­któ­rzy “łaj­by” uży­wa­ją jako okre­śle­nia nega­tyw­ne­go).

 

A Ty? Jak nazy­wasz swój jacht? Śmia­ło, możesz się przy­znać 🙂

 

Zobacz również

Tematyka: jacht, nazwa jachtu, łódka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze

Kuba

2020-04-20 21:04:33

Mój wieloletni Mak 707 ma nazwę Capir tak nazwał jacht poprzedni właściciel i tak pozostało.Nazwa podobała mi się i taką zostawiłem.

Beata

2015-05-12 19:31:20

Też nie należę do tych szczęśliwców, co mają swoje własne :( Ale śmiesznie jak nazwa jest typowo polska, ze wszystkimi ch, ż, ź, dź :) Źdźbło :) a tu wpływasz do portu za granicą... ]:->

Mag Sal

2015-05-12 18:32:03

Łajba mojego życia to GLEN ... karter zbudowany przez moich rodziców i ich znajomych, na którym się wychowałam, przepływałam całe życie i którego teraz mi bardzo brakuje :(

Rock'n Roll

2015-05-12 18:10:51

Ja jeszcze swojej łódki nie mam ale jakbym miała to byłaby ROCK'N ROLLOWA. W tym miejscu chciałabym wspomnieć o sławnym mazurskim jachcie o nazwie ,,Menel". Z załogą, a w szczególności z Kapitanem zawsze było wesoło. Michale pozdrawiam:)

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com