Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Było już o pły­wa­niu po śród­lą­dziu, teraz tro­chę o pły­wa­niu mor­skim. Uwiel­biam spę­dzać urlo­py nad morzem, prze­by­wa­jąc na łaj­bie. Pole­cam aktyw­ne spę­dza­nie urlo­pów. Żeglo­wa­nie po morzu znacz­nie róż­ni się od pły­wa­nia śród­lą­do­we­go. Dla mnie – ma rów­nie dużo uro­ku. Dla­te­go Syl­we­stra spę­dzam na rej­sie mor­skim. Nie jako kapi­tan lecz jako zało­gant.

Speł­niam wyma­ga­nia usta­wo­we, któ­re pozwa­la­ją zdo­być upraw­nie­nia star­sze­go ster­ni­ka jach­to­we­go. Dla­cze­go upraw­nień jesz­cze nie zro­bi­łam? Sto­ję na sta­no­wi­sku, że do tego potrze­ba porząd­ne­go kur­su. Na to jed­nak brak cza­su – albo odby­wa­nie kur­su albo urlop wraz ze zna­jo­my­mi. Ja, póki co, wybie­ra­łam tę dru­gą opcję 🙂 Ale ty, jeśli masz chę­ci, możesz zro­bić upraw­nie­nia jach­to­we­go ster­ni­ka mor­skie­go. Prze­czy­taj, co musisz po kolei zro­bić.

Wymagania na jachtowego sternika morskiego

Patent może zdo­być oso­ba, któ­ra:

1) ukoń­czy­ła 18 rok życia
2) odby­ła co naj­mniej dwa rej­sy po wodach mor­skich w łącz­nym cza­sie co naj­mniej 200 godzin żeglu­gi
3) zda­ła egza­min z wyma­ga­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ści

PAMIĘTAJ: 200 godzin żeglugi nie musisz odbyć podczas kursów. Prywatne, koleżeńskie wypady także zalicza się do rejsu, o którym mowa w pkt. 2). Każdy sternik, z którym pływasz ma możliwość wystawienia zaświadczenia. W zaświadczeniu wskaże ile godzin żeglugi odbyłeś podczas rejsu.

jachtowy sternik morski - jak uzyskać patent

 

Jakie uprawnienia ma jachtowy sternik morski?

Oso­ba posia­da­ją­ca patent jach­to­we­go ster­ni­ka mor­skie­go jest upraw­nio­na do pro­wa­dze­nia jach­tów żaglo­wych:

1) po wodach śród­lą­do­wych
2) o dłu­go­ści kadłu­ba do 18 m po wodach mor­skich.

Egzamin

Speł­niasz wszyst­kie powyż­sze warun­ki? Zgłoś się na egza­min. Egza­min jest odpłat­ny. Opła­ta wyno­si 350 zł. Egza­min na patent jach­to­we­go ster­ni­ka mor­skie­go skła­da się z czę­ści teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej.

Część teo­re­tycz­na jest pisem­na i skła­da się z testu jed­no­krot­ne­go wybo­ru z 75 pyta­nia­mi oraz zadań nawi­ga­cyj­nych. Zada­nia przy­go­to­wu­je komi­sja. Czas prze­zna­czo­ny na część teo­re­tycz­ną to 120 minut.

Część prak­tycz­na obej­mu­je wyko­na­nie przez komi­sję ele­men­tów egza­mi­na­cyj­nych okre­ślo­nych indy­wi­du­al­nie dla każ­de­go zda­ją­ce­go przez komi­sję. Są spraw­dza­ne wybra­ne ele­men­ty, doty­czą­ce manew­ro­wa­nia jach­tem np. podej­ście do czło­wie­ka, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, wpły­nię­cie do por­tu. Waż­ne! Do każ­de­go manew­ru dobrze naucz się komend. Pod­czas szko­leń zosta­niesz nauczo­ny jak pra­wi­dło­wo je wyma­wiać.

Kiedy zdasz egzamin?

Egza­min jest zda­ny kie­dy uzy­skasz pozy­tyw­ny wynik z czę­ści prak­tycz­nej i teo­re­tycz­nej. Część teo­re­tycz­na jest zda­na jeśli udzie­lisz pra­wi­dło­wo 65 odpo­wie­dzi testo­wych oraz pra­wi­dło­wo roz­wią­żesz zada­nie. Część prak­tycz­na jest zali­czo­na kie­dy pra­wi­dło­wo wyko­nasz wszyst­kie ele­men­ty wska­za­ne przez egza­mi­na­to­ra.

Pamię­taj: W trak­cie czę­ści prak­tycz­nej dopusz­cza się jed­no­krot­ne powtó­rze­nie źle wyko­na­ne­go ele­men­tu.

Patent

Jeśli zdasz egza­min i speł­niasz warun­ki for­mal­ne jako oso­ba upraw­nio­na do otrzy­ma­nia paten­tu jach­to­we­go ster­ni­ka mor­skie­go, otrzy­mu­jesz patent. Nie­ste­ty tutaj też trze­ba zapła­cić. Za wyda­nie paten­tu pobie­ra się opła­tę w wyso­ko­ści 50 zł. Nie zapo­mnij o zro­bie­niu zdję­cia, będzie ono na paten­cie.

Teraz komu­ni­kat dla stu­den­tów do 26 roku życia. Jako uprzy­wi­le­jo­wa­na gru­pa spo­łecz­na dosta­li­ście rabat od Mini­stra Spor­tu i Rekre­acji. Opła­ta egza­mi­na­cyj­na oraz za wyda­nie paten­tu jest obni­żo­na o 50%.

Jach­to­wy ster­nik mor­ski — to brzmi dum­nie 🙂 Powo­dze­nia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Natalia

2020-04-14 11:55:23

Super wpis, przydatne informacje. Ja zaranie pływam na wodach śródlądowych, ale nie mogę się doczekać kiedy wypłynę na morze. Jeżeli ktoś szuka Szkoły żeglarstwa i sportów wodnych to z całego serca polecam Master Jachting. Super ludzie i super atmosfera. https://www.masterjachting.pl/

das

2018-02-27 11:42:08

starszego sternika jachtowego? Możesz poprawić ten fragment?

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com