Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Sko­ro zaczą­łeś czy­tać ten wpis, to bar­dzo praw­do­po­dob­ne, że jak naj­szyb­ciej chcesz zdo­być patent 🙂 Już ci wyja­śniam jak uzy­skać upra­gnio­ny doku­ment.

Aby stać się peł­no­praw­nym żegla­rzem, nale­ży oczy­wi­ście posia­dać odpo­wied­nią wie­dzę i umie­jęt­no­ści. Tę kwe­stię regu­lu­ją prze­pi­sy — Roz­po­rzą­dze­nie Mini­stra Spor­tu i Tury­sty­ki z dnia 9 kwiet­nia 2013 r. w spra­wie upra­wia­nia tury­sty­ki wod­nej. Ale oczy­wi­ście nie musisz czy­tać go całe­go. Wystar­czy, że zapo­znasz się z tym wpi­sem.

 

Co daje patent żegla­rza jach­to­we­go? Po jakich wodach mogę pro­wa­dzić jach­ty?
jachtPatent żegla­rza jach­to­we­go to nic inne­go jak doku­ment, któ­ry potwier­dza, że jesteś upraw­nio­nym do pro­wa­dze­nia jach­tów żaglo­wych. Ale oczy­wi­ście nie wol­no ci wszyst­kie­go 🙂 Po wodach śród­lą­do­wych możesz pro­wa­dzić jacht bez ogra­ni­czeń co do wiel­ko­ści jach­tu, powierzch­ni oża­glo­wa­nia, czy pory dnia. Nato­miast po mor­skich wodach wewnętrz­nych oraz pozo­sta­łych wodach mor­skich w stre­fie 2 mil mor­skich od brze­gu, możesz pro­wa­dzić wyłącz­nie w porze dzien­nej i tyl­ko jacht o dłu­go­ści kadłu­ba do 12 metrów.
Kto może uzy­skać patent żegla­rza jach­to­we­go?
Patent żegla­rza jach­to­we­go możesz uzy­skać jeśli ukoń­czy­łeś 14. rok życia oraz zda­łeś egza­min potwier­dza­ją­cy naby­cie wyma­ga­nej pra­wem wie­dzy i umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych.

Od cze­go zacząć?

 

 

Oczy­wi­ście naj­pierw musisz nabyć nie­zbęd­ne umie­jęt­no­ści, któ­re są wyma­ga­ne na egza­mi­nie na patent. Możesz, choć nie jest to obo­wiąz­ko­we, ukoń­czyć kurs na patent żegla­rza jach­to­we­go. Naj­le­piej ofert tych kur­sów poszu­kać w Inter­ne­cie i odbyć go jak naj­bli­żej swo­je­go miej­sca zamiesz­ka­nia (oczy­wi­ście jest to moż­li­we jedy­nie tam, gdzie jest jakaś więk­sza woda 🙂 ).

 

Co muszę umieć, aby zdać egza­min na patent żegla­rza jach­to­we­go?

 

Jest tego spo­ro, ale się nie martw. Wszyst­kie­go dokład­nie nauczą cię na kur­sie. A każ­dy kurs żeglar­stwa jest ogrom­ną przy­jem­no­ścią i łatwo zła­pać bak­cy­la 🙂 Dzię­ki temu wie­dza szyb­ko wcho­dzi.

 

Z czę­ści teo­re­tycz­nej musisz znać:

 1.  budo­wę jach­tów;
 2.  teo­rię żeglo­wa­nia;
 3.  zasa­dy eks­plo­ata­cji oraz manew­ro­wa­nia jach­tem pod żagla­mi i na sil­ni­ku;
 4.  pod­sta­wy locji;
 5.  wia­do­mo­ści z zakre­su ratow­nic­twa wod­ne­go;
 6.  wia­do­mo­ści z zakre­su mete­oro­lo­gii.

 

Nato­miast część prak­tycz­na to:

 1.  manew­ry pod żagla­mi;
 2.  manew­ry jach­tem żaglo­wym na sil­ni­ku;
 3.  kie­ro­wa­nie zało­gą;
 4.  pra­ca w cha­rak­te­rze człon­ka zało­gi;
 5.  pra­ce bos­mań­skie.

 

Pełen zakres wie­dzy i umie­jęt­no­ści wyma­ga­nych do uzy­ska­nia paten­tu żegla­rza jach­to­we­go poznasz tutaj.

 

Jak wyglą­da egza­min na patent żegla­rza jach­to­we­go?

Po pomyśl­nym ukoń­cze­niu kur­su przy­stą­pisz do egza­mi­nu spraw­dza­ją­ce­go, czy posia­dłeś wyma­ga­ną wie­dzę i umie­jęt­no­ści. Koszt przy­stą­pie­nia do całe­go egza­mi­nu to 250 zł. Skła­da się on z 2 czę­ści: teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej. Pierw­sza to test jed­no­krot­ne­go wybo­ru, skła­da­ją­cy się z 75 pytań. Musisz na 65 odpo­wie­dzieć popraw­nie.
W ramach czę­ści prak­tycz­nej są spraw­dza­ne wybra­ne ele­men­ty doty­czą­ce manew­ro­wa­nia jach­tem. Za pozy­tyw­ny wynik egza­mi­nu prak­tycz­ne­go uwa­ża się pra­wi­dło­we wyko­na­nie wszyst­kich ele­men­tów wska­za­nych przez egza­mi­na­to­ra do wyko­na­nia.

 

O szcze­gó­łach egza­mi­nu na patent żegla­rza jach­to­we­go prze­czy­tasz tutaj.

 

Zda­łem egza­min. Co dalej?

 

smiling friends sitting on yacht deckTeraz potrze­bu­jesz tyl­ko dostać doku­ment potwier­dza­ją­cy two­je umie­jęt­no­ści. Wyda­je go Pol­ski Zwią­zek Żeglar­ski. Musisz więc zło­żyć wnio­sek o patent żegla­rza jach­to­we­go. Możesz go wyge­ne­ro­wać tutaj: https://patenty.pya.org.pl/.  Do wnio­sku dołą­czasz zaświad­cze­nie o zda­niu tego egza­mi­nu i swo­je zdję­cie. Trze­ba jesz­cze uiścić opła­tę wyno­szą­cą 50 zło­tych. W przy­pad­ku uczniów i stu­den­tów w wie­ku do 26 lat opła­ta ta pod­le­ga obni­że­niu o 50%.

 

Instruk­cja: jak zło­żyć wnio­sek o patent żegla­rza jach­to­we­go.

I to wszyst­ko. Odbie­rasz doku­ment i już możesz pędzić na jacht jako peł­no­praw­ny żeglarz jach­to­wy.

 

Patent żeglarza jachtowego - wzór, awers

Patent żegla­rza jach­to­we­go — wzór, awers

Patent żeglarza jachtowego - wzór, rewers

Patent żegla­rza jach­to­we­go — wzór, rewers

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Bidzg

2018-08-04 21:32:07

Ahoj. Pływam od ponad 30 lat, kapitan już stary dzieci rosną... Krótko czy istnieje możliwość otrzymania dokumentu, bez ceregieli?

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com