Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Egza­min masz już za sobą. Oczy­wi­ście wynik pozy­tyw­ny 🙂 Pozo­sta­ła jesz­cze jed­na for­mal­ność — wnio­sek o wyda­nie paten­tu. Dopie­ro z paten­tem w kie­sze­ni możesz wypo­ży­czyć jacht i zapro­sić na nie­go zało­gę 🙂

 

Czym jest patent żegla­rza jach­to­we­go?
 
 
jachtTo doku­ment, któ­ry potwier­dza, że jesteś upraw­nio­nym do pro­wa­dze­nia jach­tów żaglo­wych. Po wodach śród­lą­do­wych możesz pro­wa­dzić jacht bez ogra­ni­czeń co do wiel­ko­ści jach­tu, powierzch­ni oża­glo­wa­nia, czy pory dnia. Po mor­skich wodach wewnętrz­nych oraz pozo­sta­łych wodach mor­skich w stre­fie 2 mil mor­skich od brze­gu, możesz pro­wa­dzić wyłącz­nie w porze dzien­nej i tyl­ko jacht o dłu­go­ści kadłu­ba do 12 metrów.
 
Naj­czę­ściej patent jest też wyma­ga­ny przez wypo­ży­czal­nie jach­tów.
 
 
 
Nie­zbęd­ne doku­men­ty
 
 
Patent żegla­rza jach­to­we­go wyda­je Pol­ski Zwią­zek Żeglar­ski. Aby otrzy­mać doku­ment, musisz naj­pierw skom­ple­to­wać wyma­ga­ną doku­men­ta­cję 🙂 Ale po kolei.
 •  Musisz zło­żyć wnio­sek o patent żegla­rza jach­to­we­go. Wyge­ne­ru­jesz go tutaj: https://patenty.pya.org.pl/. Zawie­ra on takie infor­ma­cje jak  imię i nazwi­sko, miej­sce i data uro­dze­nia, adres zamiesz­ka­nia oraz pod­pis wnio­sko­daw­cy. We wnio­sku poda­je się datę jego zło­że­nia i wska­zu­je rodzaj paten­tu na jaki zda­łeś egza­min.

 

 • Do wnio­sku dołą­czasz zaświad­cze­nie o zda­niu tego egza­mi­nu. Musi to być ory­gi­nał. Otrzy­masz go po zda­niu egza­mi­nu.

 

 • Pamię­taj o dołą­cze­niu swo­je­go zdję­cia o wymia­rach 3,5 x 4,5 cm.

 

 • Musisz jesz­cze uiścić opła­tę wyno­szą­cą 50 zło­tych. Do wnio­sku załą­czasz więc dowód wpła­ty (np. potwier­dze­nie prze­le­wu). Indy­wi­du­al­ny numer kon­ta któ­ry zosta­nie poda­ny po wyge­ne­ro­wa­niu wnio­sku. W przy­pad­ku uczniów i stu­den­tów w wie­ku do 26 lat opła­ta pod­le­ga obni­że­niu o 50%. Jeśli zała­pa­łeś się na zniż­kę, musisz dołą­czyć też kopię doku­men­tu potwier­dza­ją­cych upo­waż­nie­nie do zniż­ki (np. legi­ty­ma­cji szkol­nej).

 

 • Mało­let­ni wnio­sko­daw­cy mają obo­wią­zek załą­czyć jesz­cze pisem­ną zgo­dę rodzi­ców na upra­wia­nie tury­sty­ki wod­nej.
 
I tak zebra­ne doku­men­ty musisz prze­słać pocz­tą bądź dostar­czyć oso­bi­ście do biu­ra Pol­skie­go Związ­ku Żeglar­skie­go. Znaj­du­je się on w War­sza­wie przy ul. Ks. J. Ponia­tow­skie­go 1.

 

Jak wyglą­da patent żegla­rza jach­to­we­go?

 

Paten­ty mają for­mę kar­ty iden­ty­fi­ka­cyj­nej o wymia­rach 54 x 85 mm. Jej treść jest w języ­ku pol­skim i angiel­skim. Każ­da taka kar­ta zawie­ra:

 

 • numer paten­tu,
 • okre­śle­nie pozio­mu paten­tu,
 • imio­na i nazwi­sko,
 • miej­sce i datę uro­dze­nia,
 • zdję­cie i pod­pis posia­da­cza,
 • pie­częć i pod­pis pod­mio­tu wyda­ją­ce­go,
 • datę i miej­sce wyda­nia,
 • zakres upraw­nień,
 • datę naby­cia upraw­nień,
 • pod­sta­wę praw­ną,
 • ele­men­ty zabez­pie­cza­ją­ce doku­ment przed pod­ro­bie­niem i sfał­szo­wa­niem.

 

Co tu wię­cej opo­wia­dać 🙂 Załą­czam wzór.

 

Patent żeglarza jachtowego - wzór, awers

Patent żegla­rza jach­to­we­go — wzór, awers

Patent żeglarza jachtowego - wzór, rewers

Patent żegla­rza jach­to­we­go — wzór, rewers

Zobacz również

Tematyka: patent żeglarski, patent żeglarza jachtowego, egzamin na patent żeglarza jachtowego, blog prawniczy, blog żeglarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze

Simon

2018-08-20 17:13:04

Zdałem egzamin ale nie wysłałem papierów żeby dostać patent od razu i wysłałem wszystko po roku. Dostałem odmowę mimo że wysłałem wszystko i uiscilem opłatę. Czy egzamin na jakiś termin ważności? Czy jest jakiś maksymalny czas kiedy trzeba wysłać wniosek? Jeśli nie to jest to gdzieś w przepisach opisane? Żebym mógł się na to powołać.

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com