Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Kancelaria

Chęt­nie ci pomo­gę jeśli potrze­bu­jesz pora­dy praw­nej, wyja­śnie­nia nur­tu­ją­cych cię zagad­nień, nie wiesz jak przy­go­to­wać bez­piecz­ną umo­wę czy inne pismo.Służę swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem.

 

Pamię­taj, że poza pora­da­mi praw­ny­mi zwią­za­ny­mi z tema­ty­ką blo­ga, poma­gam też w spra­wach z zakre­su:

 

  • prze­pi­sów regu­lu­ją­cych dzia­łal­ność pro­wa­dzo­ną przez Inter­net
  • unor­mo­wań doty­czą­cych nie­ru­cho­mo­ści
  • pra­wa gospo­dar­cze­go
  • pra­wa medycz­ne­go (w tym błę­dy lekar­skie)
  • pra­wa rodzin­ne­go

 

 

Skon­tak­tuj się ze mną mailo­wo. Zapra­szam rów­nież do mojej kan­ce­la­rii we Wro­cła­wiu.

 

adw. Pau­li­na Poszy­tek

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com