Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Kontakt

Jeśli masz jakieś pyta­nie, zapra­szam do kon­tak­tu. Pomo­gę roz­wią­zać wszel­kie praw­ne roz­ter­ki, nie tyl­ko te zwią­za­ne z tema­ty­ką blo­ga. Wię­cej infor­ma­cji na temat mojej kan­ce­la­rii znaj­dziesz tutaj.
 
Możesz też od razu do mnie napi­sać lub się spo­tkać:
 
Kan­ce­la­ria Adwo­kac­ka, Adwo­kat Pau­li­na Poszy­tek
 
 
e-mail: adwokat@kancelariaposzytek.pl
tel.: 603 998 091
 
 
Sie­dzi­ba:
ul. Sta­ni­sła­wa Dubo­is 7/4 50–208 Wro­cław
 
 

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com