Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Zaostrzo­ne zosta­ły prze­pi­sy regu­lu­ją­ce kwe­stie spo­ży­wa­nia alko­ho­lu przez oso­by ste­ru­ją­ce stat­ka­mi i inny­mi obiek­ta­mi pły­wa­ją­cy­mi, nie­bę­dą­cy­mi pojaz­da­mi mecha­nicz­ny­mi. A to za spra­wą nowe­li­za­cji usta­wy o bez­pie­czeń­stwie osób prze­by­wa­ją­cych na obsza­rach wod­nych. Karze grzyw­ny pod­le­ga już oso­ba w sta­nie po uży­ciu alko­ho­lu. Sło­wem — możesz wypić jesz­cze mniej.

Nowe prze­pi­sy

Od 25 czerw­ca 2015 roku obo­wią­zu­je nowe brzmie­nie art. 35 usta­wy o bez­pie­czeń­stwie osób prze­by­wa­ją­cych na obsza­rach wod­nych:

Kto, znaj­du­jąc się w sta­nie po uży­ciu alko­ho­lu lub podob­nie dzia­ła­ją­ce­go środ­ka, pro­wa­dzi w ruchu wod­nym sta­tek lub inny obiekt pły­wa­ją­cy, nie­bę­dą­cy pojaz­dem mecha­nicz­nym, pod­le­ga karze grzyw­ny.

Wcze­śniej prze­pis ten mówił o sta­nie nie­trzeź­wo­ści, po uży­ciu środ­ka dzia­ła­ją­ce­go podob­nie do alko­ho­lu lub sta­nie pod wpły­wem środ­ka odu­rza­ją­ce­go.

 Przy­po­mi­nam: stan po uży­ciu alko­ho­lu zacho­dzi, gdy zawar­tość alko­ho­lu w orga­ni­zmie wyno­si lub pro­wa­dzi do stę­że­nia we krwi od 0,2 pro­mi­la do 0,5 pro­mi­la. Nato­miast stan nie­trzeź­wo­ści zacho­dzi, gdy zawar­tość alko­ho­lu we krwi prze­kra­cza 0.5 pro­mi­la.

Zatem obec­nie wystar­czy jedy­ne 0,2 pro­mi­la we krwi, żeby zostać uka­ra­nym karą grzyw­ny (wcze­śniej do 0,5 pro­mi­la).

nietrzeźwość a stan po użyciu alkoholu

Nie­trzeź­wość a stan po uży­ciu alko­ho­lu

Ile więc mogę wypić?

Usta­wo­daw­ca naj­wy­raź­niej posta­no­wił jesz­cze bar­dziej zadbać o bez­pie­czeń­stwo osób wypo­czy­wa­ją­cych nad wodą. Możesz więc napić się jesz­cze mniej. A naj­le­piej wca­le. Dla­cze­go? Ponie­waż bar­dzo łatwo prze­kro­czyć te 0,2 pro­mi­la. Stę­że­nie alko­ho­lu we krwi zale­ży oczy­wi­ście od bar­dzo wie­lu czyn­ni­ków, takich jak na przy­kład rodzaj trun­ku (zawar­tość eta­no­lu), czas picia, waga i szyb­kość meta­bo­li­zmu spo­ży­wa­ją­ce­go itd. Jed­nak róż­ne testy wyka­zu­ją, że doro­słe­mu męż­czyź­nie, do prze­kro­cze­nia 0,2 pro­mi­la, wystar­czy jed­no piwo.

1 piw­ko i nara­żasz się na grzyw­nę oraz pokry­cie kosz­tów odho­lo­wa­nia jach­tu. Nie war­to, praw­da?

Co dzie­je się ze stat­kiem?

Sta­tek lub inny obiekt pły­wa­ją­cy może być usu­nię­ty z obsza­ru wod­ne­go, jeże­li nie ma moż­li­wo­ści zabez­pie­cze­nia go w inny spo­sób (bo na przy­kład resz­ta upraw­nio­nych osób z zało­gi też jest w sta­nie po uży­ciu alko­ho­lu). Wię­cej o tym zagad­nie­niu we wpi­sie doty­czą­cym holo­wa­nia.

Pamię­taj:

- prze­pi­sy usta­wy o bez­pie­czeń­stwie osób prze­by­wa­ją­cych na obsza­rach wod­nych mówią o pro­wa­dze­niu w sta­nie po uży­ciu stat­ku lub inne­go obiek­tu pły­wa­ją­ce­go, nie­bę­dą­ce­go pojaz­dem mecha­nicz­nym. Zatem doty­czą nie tyl­ko łódek, czy bez­sil­ni­ko­wych jach­tów, ale rów­nież kaja­ków, pon­to­nów, rowe­rów wod­nych itp. 

- mowa tu o sta­nie po uży­ciu alko­ho­lu lub podob­nie dzia­ła­ją­ce­go środ­ka. Odpo­wie­dzial­ność zacho­dzi więc rów­nież po uży­ciu innych sub­stan­cji.

- jeśli bada­nie wyka­że, że pro­wa­dząc obiekt pły­wa­ją­cy nie­bę­dą­cy pojaz­dem mecha­nicz­nym, mia­łeś we krwi co naj­mniej 0,2 pro­mi­la, zosta­niesz uka­ra­ny grzyw­ną.

- w przy­pad­ku pro­wa­dzą­cych w ruchu wod­nym pojazd mecha­nicz­ny, obo­wią­zu­ją prze­pi­sy kodek­su wykro­czeń (stan po uży­ciu alko­ho­lu) i kodek­su kar­ne­go (stan nie­trzeź­wo­ści).

- prze­pi­sy mówią o pro­wa­dze­niu obiek­tu pły­wa­ją­ce­go. Zatem doty­czą one ster­ni­ka, a nie pozo­sta­łych osób z zało­gi.

Zobacz również

Alkohol na pokładzie. Czy można pić podczas rejsu?

Odholowanie jachtu nietrzeźwej załogi

Tematyka: alkohol na jachcie, czy można pić alkohol pływając na jachcie, blog prawniczy, blog żeglarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Angela Nowak

2019-03-26 19:46:12

Zgadzam się z Tobą i powtarzam to bardzo bardzo często:)

Paweł

2018-06-18 21:06:40

Rozumiem, że sternikim jest ta osoba, która jest wlasnie przy sterze - oczywiscie z upawnieniami i to ona musi byc trzeźwa. Czy są jakies konsekwencje prawne dla osoby będącej pod wpływem alkoholu, na którą jest spisana umowa czarteru jachtu, ale ta osoba nie jest aktualnie sternikiem - steruje inna osoba z uprawnieniami?

M

2018-05-15 13:19:35

> przepisy mówią o prowadzeniu obiektu pływającego. Zatem dotyczą one sternika, a nie pozostałych osób z załogi. Wydaje mi się, że słowo "sternik" jest tutaj mylące. Prowadzący jacht nie musi trzymać steru.

Paulina Poszytek - prawodlazeglarzy.pl

2018-01-16 17:16:28

To tak jakbyś w zaparkowanym na poboczu samochodzie (gdzie do domu jest daleko), siedząc na miejscu kierowcy spożywał alkohol. Ciekawy nie wystarczające będą tłumaczenia, że ja tylko siedzę w samochodzie albo ja tylko siedzę na zakotwiczonej łódce. Spożywanie alkoholu możesz ryzykować na własną odpowiedzialność. Najlepiej zabierz na ryby osobę nie spożywającą alkoholu - niech ona będzie skiperem na twojej rybackiej łodzi :P.

Paulina Poszytek - prawodlazeglarzy.pl

2018-01-16 17:10:18

Zakaz spożywania alkoholu dotyczy osoby sterującej jachtem. Nie ryzykowałabym wypłynięcia w morze powyżej jednej mili i zrobienia imprezy na jachcie. Służby mogą do nas dopłynąć. Nie wystarczające będzie wtedy tłumaczenie, że jestem ponad jedna mile od brzegu. Elvis do 12 mil morskich masz terytorium kraju.

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com