Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Nota prawna

Cha­rak­ter tre­ści zawar­tych na blo­gu:

Publi­ka­cje i wpi­sy zamiesz­czo­ne na blo­gu Pra­wo dla żegla­rzy nie sta­no­wią opi­nii ani pora­dy praw­nej.

Pamię­taj, że two­ja spra­wa może się oka­zać bar­dziej skom­pli­ko­wa­na niż ci się wyda­je i będzie wyma­gać indy­wi­du­al­ne­go podej­ścia. Dla­te­go zachę­cam cię do kon­tak­tu ze mną.

Pra­wa autor­skie:

Publi­ka­cje zamiesz­czo­ne na blo­gu Pra­wo dla żegla­rzy pod­le­ga­ją ochro­nie zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa autor­skie­go. Jeśli chcesz wyko­rzy­stać całość lub frag­ment zamiesz­czo­nych tu tre­ści lub obra­zów w jaki­kol­wiek spo­sób poza użyt­kiem oso­bi­stym, musisz otrzy­mać moją zgo­dę.

Czym jest dozwo­lo­ny uży­tek oso­bi­sty?

Pra­wo prze­wi­du­je sytu­acje, kie­dy możesz legal­nie, bez zezwo­le­nia twór­cy, nie­od­płat­nie korzy­stać z już roz­po­wszech­nio­ne­go utwo­ru.  Naj­pro­ściej mówiąc, możesz podzie­lić się wpi­sa­mi z inny­mi, wysłać arty­kuł z blo­ga bli­skiej oso­bie. Doty­czy to więc wyko­rzy­sty­wa­nia utwo­ru na wła­sne potrze­by, ale bez pra­wa do czer­pa­nia korzy­ści, czy przy­pi­sy­wa­nia sobie autor­stwa. Dla­te­go śmia­ło udo­stęp­niaj moje wpi­sy np. na Face­bo­oku, żeby jak naj­wię­cej żegla­rzy tra­fia­ło na blo­ga 🙂

adwokat Paulina Poszytek
Kancelaria Adwokacka Wrocław
http://kancelariaposzytek.pl/

 

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com