Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

O mnie

Nazy­wam się Pau­li­na Poszy­tek i jestem adwo­ka­tem. Żeglu­ją­cym adwo­ka­tem 🙂

Paulina Poszytek - prawo dla żeglarzyUwiel­biam żeglo­wać, dla­te­go wiatr w żagle łapię kie­dy tyl­ko mam oka­zję. Wie­lo­krot­nie pły­wa­łam już po  jezio­rach (uko­cha­ne Mazu­ry!), Bał­ty­ku oraz uczest­ni­czy­łam w rej­sach adria­tyc­kich.

I wła­śnie pod­czas jed­nej z wypraw, kie­dy mie­li­śmy wypo­ży­czyć jacht, zauwa­ży­li­śmy grup­kę ludzi zacie­kle kłó­cą­cych się z wła­ści­cie­lem wypo­ży­czal­ni. Bab­ska cie­ka­wość zwy­cię­ży­ła i tro­chę pod­słu­cha­łam o co cały ten raban 🙂 Oka­za­ło się, że jakiś ele­ment wypo­sa­że­nia zwró­co­ne­go jach­tu był uszko­dzo­ny. Kłó­co­no się, czy uszko­dze­nie powsta­ło przed czy po wypo­ży­cze­niu, czy­li kto ma pokryć kosz­ty napra­wy. A moż­na było się przed taką sytu­acją uchro­nić, wcze­śniej dopeł­nia­jąc kil­ku pro­stych for­mal­no­ści. Nie dopil­no­wał tego ani wła­ści­ciel jach­tu, ani dru­ga stro­na umo­wy.

Jaki był­by ze mnie praw­nik, gdy­bym nie pomo­gła w tej spra­wie 🙂 Uda­ło się jakoś zała­go­dzić spór i dojść do poro­zu­mie­nia.
I wte­dy po raz pierw­szy zakieł­ko­wał pomysł stwo­rze­nia miej­sca, gdzie spo­łecz­ność żegla­rzy będzie mogła uzy­skać pomoc praw­ni­ka. Jest prze­cież tyle kwe­stii, nur­tu­ją­cych nas pod­czas wypraw. Obo­wią­zu­ją nas prze­cież nie tyl­ko ure­gu­lo­wa­nia doty­czą­ce upraw­nień (np. paten­tów), ale też czę­sto zawie­ra­my umo­wy (wypo­ży­cza­jąc łód­kę, orga­ni­zu­jąc rejs itp.). Musi­my też pamię­tać o tym, że na róż­nych akwe­nach mogą pano­wać róż­ne zasa­dy, któ­re mamy obo­wią­zek prze­strze­gać.

Dla­te­go wła­śnie powstał ten blog. Jego ideą jest wyja­śnia­nie naj­waż­niej­szych ure­gu­lo­wań zwią­za­nych z upra­wia­niem tury­sty­ki wod­nej. Poświę­co­ny jest prze­pi­som, któ­re doty­czą każ­de­go, kto żeglu­je — nie­za­leż­nie od tego czy jest już wil­kiem mor­skim, czy zwy­kłym tury­stą. Mam nadzie­ję, że znaj­dziesz tu coś dla sie­bie.

adw. Pau­li­na Poszy­tek

Zachę­cam cię do regu­lar­nych wizyt na blo­gu oraz zgła­sza­nia swo­ich pro­po­zy­cji wpi­sów. Polub też fan­pa­ge na Face­bo­oku 🙂

Jeśli masz pyta­nia, pisz w komen­ta­rzach lub skon­tak­tuj się przez e-mail. Wszyst­kie dane znaj­dziesz na stro­nie mojej kan­ce­la­rii.

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com