Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Paten­ty pozwa­la­ją kie­ro­wać okre­ślo­nej wiel­ko­ści i rodza­ju pojaz­dem wod­nym po ozna­czo­nych wodach. W Pol­sce mamy 3  paten­ty, potwier­dza­ją­ce umie­jęt­ność kie­ro­wa­nia jach­tem. O paten­cie żegla­rza jach­to­we­go i jach­to­we­go ster­ni­ka mor­skie­go pisa­łam już na blo­gu tutaj  i tu. W tym wpi­sie będzie kró­ciut­ko o paten­cie kapi­ta­na jach­to­we­go.

1. Żeglarz jach­to­wy
Aby uzy­skać patent pierw­sze­go stop­nia, musisz mieć ukoń­czo­ne 14 lat i zdać egza­min z wyma­ga­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ści żeglar­skich. Jeśli pomyśl­nie przej­dziesz egza­min, zyskasz pra­wo do pro­wa­dze­nia jach­tów żaglo­wych o dłu­go­ści kadłu­ba do 12 m po mor­skich wodach wewnętrz­nych oraz pozo­sta­łych wodach mor­skich w stre­fie do 2 Mm od brze­gu, w porze dzien­nej.

2. Jach­to­wy ster­nik mor­ski
Wyż­szym paten­tem jest jach­to­wy ster­nik mor­ski, dzię­ki któ­re­mu będziesz mógł pro­wa­dzić jach­ty żaglo­we po wodach śród­lą­do­wych, a tak­że jach­ty żaglo­we o dłu­go­ści kadłu­ba do 18 m po wodach mor­skich. Jak uzy­skać tego rodza­ju upraw­nie­nia? Przede wszyst­kim musisz mieć ukoń­czo­ne 18 lat, odbyć co naj­mniej 2 rej­sy po wodach mor­skich w łącz­nym cza­sie co naj­mniej 200 godzin żeglu­gi oraz zdać egza­min z wyma­ga­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ści.

3. Kapi­tan jach­to­wy
Posia­da­jąc patent kapi­ta­na jach­to­we­go, możesz pro­wa­dzić jach­ty żaglo­we po wszyst­kich wodach, zarów­no mor­skich jak i śród­lą­do­wych. Jak łatwo moż­na się domy­ślić, uzy­ska­nie ostat­nie­go paten­tu wyma­ga speł­nie­nia sze­re­gu warun­ków, choć na szczę­ście nie ma wśród nich koniecz­no­ści zda­wa­nia egza­mi­nu. Jak zatem uzy­skać patent kapi­ta­na jach­to­we­go? Po pierw­sze, musisz posia­dać patent jach­to­we­go ster­ni­ka mor­skie­go. Jeśli speł­nisz ten wymóg, koniecz­nym sta­je się odby­cie co naj­mniej sze­ściu rej­sów po wodach mor­skich w łącz­nym cza­sie co naj­mniej 1200 godzin żeglu­gi, w tym:

  • co naj­mniej 400 godzin samo­dziel­ne­go pro­wa­dze­nia jach­tu o dłu­go­ści kadłu­ba powy­żej 7,5 m,
  • co naj­mniej jeden rejs powy­żej 100 godzin żeglu­gi na jach­cie o dłu­go­ści kadłu­ba powy­żej 20 m,
  • jeden rejs powy­żej 100 godzin żeglu­gi po wodach pły­wo­wych z zawi­nię­ciem do co naj­mniej dwóch por­tów pły­wo­wych.

Kosz­ty uzy­ska­nia paten­tu
Uzy­ska­nie pra­wa do pro­wa­dze­nia kon­kret­nych jach­tów wią­że się z roż­ny­mi opła­ta­mi – w koń­cu tra­dy­cyj­ne­go pra­wa jaz­dy tak­że nie roz­da­ją za dar­mo. Na całe szczę­ście, Pol­ski Zwią­zek Żeglar­ski nie róż­ni­cu­je opłat egza­mi­na­cyj­nych od rodza­ju paten­tu, któ­ry zechcesz uzy­skać. Opła­ta wyno­si 50 zł (kan­dy­da­ci posia­da­ją­cy waż­ną legi­ty­ma­cję szkol­ną lub stu­denc­ką, któ­rzy nie ukoń­czy­li 26 roku życia, korzy­sta­ją z bonu­su w posta­ci 50% zniż­ki). Wszyst­kie for­mal­no­ści zwią­za­ne z pro­ce­du­rą uzy­ski­wa­nia paten­tów żeglar­skich dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej Pol­skie­go Związ­ku Żeglar­skie­go.

Bez paten­tu cza­sa­mi też się da
W przy­pad­ku żeglu­gi śród­lą­do­wej, bez paten­tu żeglar­skie­go moż­na pro­wa­dzić jach­ty, choć oczy­wi­ście w ogra­ni­czo­nym zakre­sie. Jakie pra­wa przy­słu­gu­ją temu, kto zechce pokie­ro­wać stat­kiem, a nie ma do tego upraw­nień? Może on pro­wa­dzić jach­ty żaglo­we (któ­re mogą być wypo­sa­żo­ne w pomoc­ni­czy napęd mecha­nicz­ny) o dłu­go­ści kadłu­ba do 7,5 m, pro­wa­dzić jach­ty moto­ro­we o mocy sil­ni­ka do 10 kW (13,60 KM), a tak­że upra­wiać tury­sty­kę wod­ną na jach­tach moto­ro­wych o mocy sil­ni­ka do 75 kW (101,97 KM) i o dłu­go­ści kadłu­ba do 13 m, któ­rych pręd­kość mak­sy­mal­na ogra­ni­czo­na jest kon­struk­cyj­nie do 15 km/h.

 

Pod­sta­wa praw­na:
Art. 37a usta­wy z dnia 21 grud­nia 2000 r. o żeglu­dze śród­lą­do­wej

Zobacz również

Jachtowy sternik morski – jak uzyskać patent?

Co grozi za żeglowanie bez patentu?

Co grozi za żeglowanie bez patentu?

Tematyka: żeglarz jachtowy, kapitan jachtowy, jachtowy sternik morski, patent, prawo dla żeglarzy, patenty żeglarskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Tomasz

2019-03-04 11:53:09

Krótko, prost i na temat! Ja tylko dodam, że sam zrobiłem w zeszłym roku patent i oprócz uprawnień ważne jest też jaki kurs się wybierze, ja polecam https://www.na-wiatr.pl/oferta/kurs-zeglarski-olsztyn

das

2018-02-27 11:37:15

Czy 1 rejs >100h może być jednocześnie >20m i na pływach? Czy muszą to być 2 oddzielne rejsy?

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com