Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Jeśli zamie­rzasz kupić jacht, na pew­no zasta­na­wiasz się, czy będziesz musiał go zare­je­stro­wać we wła­ści­wym urzę­dzie. I oczy­wi­ście za to zapła­cić. Ale, być może w Two­im przy­pad­ku, nie będzie ist­niał obo­wią­zek reje­stra­cji jach­tu. Prze­pi­sy wyraź­nie wska­zu­ją jakie jach­ty muszą być reje­stro­wa­ne.

W tym arty­ku­le oma­wiam kwe­stie reje­stra­cji jach­tów śród­lą­do­wych. Reje­stra­cji jach­tów mor­skich poświę­cę osob­ny wpis.

Jakie jach­ty NIE muszą być zare­je­stro­wa­ne?

Zgod­nie z art. 18 ust. 2 usta­wy z dnia 21 grud­nia 2000 r. o żeglu­dze śród­lą­do­wej, stat­ki pol­skie, uży­wa­ne wyłącz­nie do upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji pod­le­ga­ją obo­wiąz­ko­wi wpi­su do reje­stru stat­ków uży­wa­nych wyłącz­nie do celów spor­to­wych lub rekre­acyj­nych. Dalej jest wyja­śnie­nie, któ­re jach­ty żaglo­we i któ­re jach­ty moto­ro­we pod­le­ga­ją obo­wiąz­ko­wi reje­stra­cji.

jachtyObo­wiąz­ko­wi reje­stra­cji nie pod­le­ga­ją więc:

  • śród­lą­do­we jach­ty żaglo­we o dłu­go­ści kadłu­ba do 12 m
  • śród­lą­do­we jach­ty moto­ro­we o napę­dzie mecha­nicz­nym o mocy sil­ni­ków do 15 kW
  • jed­nost­ki napę­dza­ne wyłącz­nie siłą ludz­kich mię­śni, uży­wa­ne wyłącz­nie do upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji (np. popu­lar­ne łód­ki wio­sło­we uży­wa­ne przez węd­ka­rzy).

Pamię­taj, że nadal mowa jest o jach­tach, któ­re słu­żą wyłącz­nie do do celów spor­to­wych lub rekre­acyj­nych.

Czy mogę zare­je­stro­wać jacht, któ­ry nie pod­le­ga obo­wiąz­ko­wi wpi­su do reje­stru?

Tak. Łodzie zwol­nio­ne z obo­wiąz­ku reje­stra­cji mogą być wpi­sa­ne do wła­ści­we­go reje­stru na wnio­sek wła­ści­cie­la. Jeśli chcesz zare­je­stro­wać swój jacht, to prze­pi­sy gwa­ran­tu­ją Ci otrzy­ma­nie doku­men­tu reje­stra­cyj­ne­go.

Jakie jach­ty śród­lą­do­we pod­le­ga­ją wpi­so­wi do reje­stru?

Ana­lo­gicz­nie — obo­wią­zek wpi­su do reje­stru stat­ków doty­czy:

  • śród­lą­do­wych jach­tów żaglo­wych (któ­re mogą posia­dać pomoc­ni­czy napęd mecha­nicz­ny) o dłu­go­ści kadłu­ba powy­żej 12 m
  • śród­lą­do­wych jach­tów moto­ro­wych o napę­dzie mecha­nicz­nym o mocy sil­ni­ków więk­szej niż 15 kW

W tym miej­scu jesz­cze raz przy­po­mi­nam, że cho­dzi o jach­ty śród­lą­do­we, uży­wa­ne wyłącz­nie do celów spor­to­wych lub rekre­acyj­nych.

For­mal­no­ści przy reje­stra­cji jach­tu

Zare­je­stro­wa­nie jach­tu wią­że się nie­ste­ty z koniecz­no­ścią zała­twie­nia papier­ko­wej robo­ty i ponie­sie­niem opłat. Całe szczę­ście jest to tyl­ko jed­no­ra­zo­we dzia­ła­nie. Rejestr jach­tów żaglo­wych jest pro­wa­dzo­ny przez Pol­ski Zwią­zek Żeglar­ski, a jach­tów moto­ro­wych przez Pol­ski Zwią­zek Moto­ro­wod­ny i Nar­ciar­stwa Wod­ne­go. Nato­miast jed­nost­ka­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za reje­stra­cję jach­tów śród­lą­do­wych są Tere­no­we Orga­ny Reje­stra­cyj­ne PZŻ oraz Pol­ski Zwią­zek Moto­ro­wod­ny i Nar­ciar­stwa Wod­ne­go.
Aby przejść przez całą pro­ce­du­rę reje­stra­cji stat­ku, musisz przede wszyst­kim przy­go­to­wać odpo­wied­ni wnio­sek. Możesz przy­go­to­wać go samo­dziel­nie lub sko­rzy­stać z goto­we­go wzo­ru.
Pobierz go tutaj - wnio­sek pobra­ny ze stro­ny Pol­skie­go Związ­ku Żeglar­skie­go.

W kolej­nych wpi­sie, doty­czą­cym reje­stra­cji jach­tu, wyja­śniam co powi­nien zawie­rać wnio­sek i jakie są opła­ty reje­stra­cyj­ne.

 

 

Zobacz również

Rejestracja jachtu śródlądowego – jak sporządzić wniosek i gdzie go złożyć

Jak nazywasz swoją łódkę?

Odholowanie jachtu nietrzeźwej załogi

Tematyka: rejestracja jachtu, wniosek o wpis statku do rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, opłata za wpis statku do rejestru

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze

RDębicki

2018-07-20 16:18:37

Czy jachty motorowe do 12 M i napędzie o mocy większej jak 75 Kw muszą odnawiać tzw. klasę co 5lat?

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com