Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Jeśli zamie­rzasz kupić jacht, na pew­no zasta­na­wiasz się, czy będziesz musiał go zare­je­stro­wać we wła­ści­wym urzę­dzie. I oczy­wi­ście za to zapła­cić. Ale, być może w Two­im przy­pad­ku, nie będzie ist­niał obo­wią­zek reje­stra­cji jach­tu. Prze­pi­sy wyraź­nie wska­zu­ją jakie jach­ty muszą być reje­stro­wa­ne.

W tym arty­ku­le oma­wiam kwe­stie reje­stra­cji jach­tów śród­lą­do­wych. Reje­stra­cji jach­tów mor­skich poświę­cę osob­ny wpis.

Jakie jach­ty NIE muszą być zare­je­stro­wa­ne?

Zgod­nie z art. 18 ust. 2 usta­wy z dnia 21 grud­nia 2000 r. o żeglu­dze śród­lą­do­wej, stat­ki pol­skie, uży­wa­ne wyłącz­nie do upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji pod­le­ga­ją obo­wiąz­ko­wi wpi­su do reje­stru stat­ków uży­wa­nych wyłącz­nie do celów spor­to­wych lub rekre­acyj­nych. Dalej jest wyja­śnie­nie, któ­re jach­ty żaglo­we i któ­re jach­ty moto­ro­we pod­le­ga­ją obo­wiąz­ko­wi reje­stra­cji.

jachtyObo­wiąz­ko­wi reje­stra­cji nie pod­le­ga­ją więc:

  • śród­lą­do­we jach­ty żaglo­we o dłu­go­ści kadłu­ba do 12 m
  • śród­lą­do­we jach­ty moto­ro­we o napę­dzie mecha­nicz­nym o mocy sil­ni­ków do 15 kW
  • jed­nost­ki napę­dza­ne wyłącz­nie siłą ludz­kich mię­śni, uży­wa­ne wyłącz­nie do upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji (np. popu­lar­ne łód­ki wio­sło­we uży­wa­ne przez węd­ka­rzy).

Pamię­taj, że nadal mowa jest o jach­tach, któ­re słu­żą wyłącz­nie do do celów spor­to­wych lub rekre­acyj­nych.

Czy mogę zare­je­stro­wać jacht, któ­ry nie pod­le­ga obo­wiąz­ko­wi wpi­su do reje­stru?

Tak. Łodzie zwol­nio­ne z obo­wiąz­ku reje­stra­cji mogą być wpi­sa­ne do wła­ści­we­go reje­stru na wnio­sek wła­ści­cie­la. Jeśli chcesz zare­je­stro­wać swój jacht, to prze­pi­sy gwa­ran­tu­ją Ci otrzy­ma­nie doku­men­tu reje­stra­cyj­ne­go.

Jakie jach­ty śród­lą­do­we pod­le­ga­ją wpi­so­wi do reje­stru?

Ana­lo­gicz­nie — obo­wią­zek wpi­su do reje­stru stat­ków doty­czy:

  • śród­lą­do­wych jach­tów żaglo­wych (któ­re mogą posia­dać pomoc­ni­czy napęd mecha­nicz­ny) o dłu­go­ści kadłu­ba powy­żej 12 m
  • śród­lą­do­wych jach­tów moto­ro­wych o napę­dzie mecha­nicz­nym o mocy sil­ni­ków więk­szej niż 15 kW

W tym miej­scu jesz­cze raz przy­po­mi­nam, że cho­dzi o jach­ty śród­lą­do­we, uży­wa­ne wyłącz­nie do celów spor­to­wych lub rekre­acyj­nych.

For­mal­no­ści przy reje­stra­cji jach­tu

Zare­je­stro­wa­nie jach­tu wią­że się nie­ste­ty z koniecz­no­ścią zała­twie­nia papier­ko­wej robo­ty i ponie­sie­niem opłat. Całe szczę­ście jest to tyl­ko jed­no­ra­zo­we dzia­ła­nie. Rejestr jach­tów żaglo­wych jest pro­wa­dzo­ny przez Pol­ski Zwią­zek Żeglar­ski, a jach­tów moto­ro­wych przez Pol­ski Zwią­zek Moto­ro­wod­ny i Nar­ciar­stwa Wod­ne­go. Nato­miast jed­nost­ka­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za reje­stra­cję jach­tów śród­lą­do­wych są Tere­no­we Orga­ny Reje­stra­cyj­ne PZŻ oraz Pol­ski Zwią­zek Moto­ro­wod­ny i Nar­ciar­stwa Wod­ne­go.
Aby przejść przez całą pro­ce­du­rę reje­stra­cji stat­ku, musisz przede wszyst­kim przy­go­to­wać odpo­wied­ni wnio­sek. Możesz przy­go­to­wać go samo­dziel­nie lub sko­rzy­stać z goto­we­go wzo­ru.
Pobierz go tutaj - wnio­sek pobra­ny ze stro­ny Pol­skie­go Związ­ku Żeglar­skie­go.

W kolej­nych wpi­sie, doty­czą­cym reje­stra­cji jach­tu, wyja­śniam co powi­nien zawie­rać wnio­sek i jakie są opła­ty reje­stra­cyj­ne.

 

 

Zobacz również

Rejestracja jachtu śródlądowego – jak sporządzić wniosek i gdzie go złożyć

Jak nazywasz swoją łódkę?

Odholowanie jachtu nietrzeźwej załogi

Tematyka: rejestracja jachtu, wniosek o wpis statku do rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, opłata za wpis statku do rejestru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

RDębicki

2018-07-20 16:18:37

Czy jachty motorowe do 12 M i napędzie o mocy większej jak 75 Kw muszą odnawiać tzw. klasę co 5lat?

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com