Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

W poprzed­nim wpi­sie była mowa o tym, kie­dy masz obo­wią­zek reje­stra­cji jach­tu śród­lą­do­we­go. W tym sku­piam się na for­mal­no­ściach, któ­re doty­czą Cię wte­dy, gdy Twój jacht pod­le­ga obo­wiąz­ko­wi wpi­su do reje­stru stat­ków uży­wa­nych wyłącz­nie do upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji.

Przy­po­mi­nam, że obo­wią­zek wpi­su do reje­stru stat­ków doty­czy:

  • śród­lą­do­wych jach­tów żaglo­wych (któ­re mogą posia­dać pomoc­ni­czy napęd mecha­nicz­ny) o dłu­go­ści kadłu­ba powy­żej 12 m
  • śród­lą­do­wych jach­tów moto­ro­wych o napę­dzie mecha­nicz­nym o mocy sil­ni­ków więk­szej niż 15 kW,

któ­re są uży­wa­ne wyłącz­nie do celów spor­to­wych lub rekre­acyj­nych.

Spra­wy reje­stra­cji może zała­twiać nie tyl­ko wła­ści­ciel czy arma­tor, ale tak­że upo­waż­nio­ny peł­no­moc­nik. Pro­ce­du­ra reje­stra­cji stat­ków zaczy­na się oczy­wi­ście od przy­go­to­wa­nia odpo­wied­nie­go pisma. W tym przy­pad­ku jest to wnio­sek o wpis stat­ku do reje­stru stat­ków uży­wa­nych wyłącz­nie do upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji.

Co powi­nien zawie­rać wnio­sek o  wpis stat­ku do reje­stru stat­ków uży­wa­nych wyłącz­nie do upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji?

Wnio­sek o wpis stat­ku do reje­stru musi zawie­rać poniż­sze dane: jacht śródlądowy - obowiązek rejestracji

1) nazwę lub inny znak roz­po­znaw­czy stat­ku;

2) nazwę por­tu macie­rzy­ste­go stat­ku;

3) typ i rodzaj stat­ku;

4) rok budo­wy, kraj pocho­dze­nia, nazwę pro­du­cen­ta stat­ku;

5) numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny stat­ku, jeże­li został nada­ny;

6) numer fabrycz­ny stat­ku, jeże­li został nada­ny;

7) numer kadłu­ba stat­ku, jeże­li został nada­ny;

8) rodzaj i licz­bę głów­nych mecha­nicz­nych urzą­dzeń napę­do­wych, mar­kę i moc każ­de­go urzą­dze­nia wyra­żo­ną w kW oraz ich nume­ry fabrycz­ne, jeże­li zosta­ły nada­ne;

9) rodzaj pomoc­ni­cze­go napę­du mecha­nicz­ne­go oraz jego mar­kę, numer fabrycz­ny i moc wyra­żo­ną w kW — jeże­li sta­tek posia­da napęd pomoc­ni­czy;

10) typ i powierzch­nię pomia­ro­wą oża­glo­wa­nia — jeże­li sta­tek posia­da oża­glo­wa­nie;

11) wymia­ry stat­ku — dłu­gość cał­ko­wi­tą kadłu­ba “Lc”, sze­ro­kość kadłu­ba “Bc”, wyso­kość mak­sy­mal­ną “H”, zanu­rze­nie mak­sy­mal­ne “T”;

12) mak­sy­mal­ną dopusz­czal­ną licz­bę osób, jaka może znaj­do­wać się na stat­ku;

13) kate­go­rię pro­jek­to­wą stat­ku — jeże­li zosta­ła nada­na;

14) nazwę i adres arma­to­ra oraz jego numer PESEL lub numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny REGON, a w przy­pad­ku oso­by nie­po­sia­da­ją­cej oby­wa­tel­stwa pol­skie­go i nume­ru PESEL — numer pasz­por­tu lub inne­go doku­men­tu toż­sa­mo­ści;

15) wska­za­nie reje­stru, w któ­rym sta­tek był dotych­czas zare­je­stro­wa­ny, i datę wykre­śle­nia z tego reje­stru — jeże­li sta­tek był wpi­sa­ny do reje­stru;

16) okre­śle­nie doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go tytuł praw­ny do wła­da­nia stat­kiem we wła­snym imie­niu.

Jakie jesz­cze doku­men­ty muszę zło­żyć, aby zare­je­stro­wać jacht śród­lą­do­wy?

Oprócz  wypeł­nio­ne­go wnio­sku potrzeb­ny będzie Ci tak­że doku­ment potwier­dza­ją­cy naby­cie pra­wa wła­sno­ści lub współ­wła­sno­ści reje­stro­wa­ne­go stat­ku. Przy­kła­do­wo może nim być:

1) fak­tu­ra VAT,

2) umo­wa kup­na-sprze­da­ży,

3) umo­wa zamia­ny,

4) umo­wa daro­wi­zny,

5) pra­wo­moc­ne orze­cze­nie sądu roz­strzy­ga­ją­ce o pra­wie wła­sno­ści,

6) pisem­ne oświad­cze­nie wła­ści­cie­la o wybu­do­wa­niu stat­ku — jeże­li sta­tek został wybu­do­wa­ny sys­te­mem gospo­dar­czym,

7) dowód reje­stra­cyj­ny, jeże­li jest wysta­wio­ny na aktu­al­ne­go wła­ści­cie­la zgła­sza­ją­ce­go sta­tek do reje­stra­cji.

Nie nale­ży zapo­mi­nać tak­że o dowo­dzie oso­bi­stym wła­ści­cie­la. A w przy­pad­ku gdy doku­ment stwier­dza­ją­cy naby­cie wła­sno­ści lub współ­wła­sno­ści stat­ku jest wysta­wio­ny na dzia­łal­ność gospo­dar­czą oso­by fizycz­nej  potrzeb­na będzie dodat­ko­wo kse­ro­ko­pia wpi­su do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej i kse­ro­ko­pia doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go przy­dzie­le­nie nume­ru REGON. Jeże­li wła­ści­cie­lem stat­ku jest zaś oso­ba praw­na – kse­ro­ko­pia wypi­su z odpo­wied­nie­go reje­stru sądo­we­go, wska­zu­ją­ce­go imio­na i nazwi­ska osób upo­waż­nio­nych do dzia­ła­nia w imie­niu oso­by praw­nej (np. odpis aktu­al­ny z Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go) i kse­ro­ko­pia doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go przy­dzie­le­nie nume­ru REGON.
Pamię­taj też, że wszel­kie doku­men­ty spo­rzą­dzo­ne w języ­ku obcym dołą­cza się do wnio­sku wraz z ich tłu­ma­cze­niem na język pol­ski – będzie to więc dodat­ko­wy koszt.

Do doku­men­ta­cji musisz też dołą­czyć dowód opła­ty za wpis. Może to być na przy­kład potwier­dze­nie prze­le­wu ban­ko­we­go. Czy­li opła­tę uisz­czasz przed skom­ple­to­wa­niem doku­men­tów i wysła­niem wnio­sku,

Opłata i miejsce złożenia dokumentów

Rejestr jach­tów żaglo­wych jest pro­wa­dzo­ny przez Pol­ski Zwią­zek Żeglar­ski, a jach­tów moto­ro­wych przez Pol­ski Zwią­zek Moto­ro­wod­ny i Nar­ciar­stwa Wod­ne­go. Nato­miast jed­nost­ka­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za reje­stra­cję jach­tów śród­lą­do­wych są Tere­no­we Orga­ny Reje­stra­cyj­ne PZŻ oraz Pol­ski Zwią­zek Moto­ro­wod­ny i Nar­ciar­stwa Wod­ne­go. Doku­men­ty możesz zło­żyć oso­bi­ście lub za pośred­nic­twem listu pole­co­ne­go.

Opła­ty za wpis jach­tu do reje­stru stat­ków wyno­si 60 zł.  Aktu­al­ne nume­ry kont ban­ko­wych znaj­dziesz na stro­nach inter­ne­to­wych PZŻ lub PZMiNW.

 

Zobacz również

Rejestracja jachtu – czy to obowiązek?

Odholowanie jachtu nietrzeźwej załogi

Jak nazywasz swoją łódkę?

Tematyka: rejestracja jachtu, wniosek o wpis statku do rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, opłata za wpis statku do rejestru

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze

das

2018-02-27 11:46:21

jakie warunki musi spełnić jacht by nazywać go jachtem morskim a nie śródlądowym? Np. jacht motorowy - RIB

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com