Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

W poprzed­nim wpi­sie była mowa o tym, kie­dy masz obo­wią­zek reje­stra­cji jach­tu śród­lą­do­we­go. W tym sku­piam się na for­mal­no­ściach, któ­re doty­czą Cię wte­dy, gdy Twój jacht pod­le­ga obo­wiąz­ko­wi wpi­su do reje­stru stat­ków uży­wa­nych wyłącz­nie do upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji.

Przy­po­mi­nam, że obo­wią­zek wpi­su do reje­stru stat­ków doty­czy:

  • śród­lą­do­wych jach­tów żaglo­wych (któ­re mogą posia­dać pomoc­ni­czy napęd mecha­nicz­ny) o dłu­go­ści kadłu­ba powy­żej 12 m
  • śród­lą­do­wych jach­tów moto­ro­wych o napę­dzie mecha­nicz­nym o mocy sil­ni­ków więk­szej niż 15 kW,

któ­re są uży­wa­ne wyłącz­nie do celów spor­to­wych lub rekre­acyj­nych.

Spra­wy reje­stra­cji może zała­twiać nie tyl­ko wła­ści­ciel czy arma­tor, ale tak­że upo­waż­nio­ny peł­no­moc­nik. Pro­ce­du­ra reje­stra­cji stat­ków zaczy­na się oczy­wi­ście od przy­go­to­wa­nia odpo­wied­nie­go pisma. W tym przy­pad­ku jest to wnio­sek o wpis stat­ku do reje­stru stat­ków uży­wa­nych wyłącz­nie do upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji.

Co powi­nien zawie­rać wnio­sek o  wpis stat­ku do reje­stru stat­ków uży­wa­nych wyłącz­nie do upra­wia­nia spor­tu lub rekre­acji?

Wnio­sek o wpis stat­ku do reje­stru musi zawie­rać poniż­sze dane: jacht śródlądowy - obowiązek rejestracji

1) nazwę lub inny znak roz­po­znaw­czy stat­ku;

2) nazwę por­tu macie­rzy­ste­go stat­ku;

3) typ i rodzaj stat­ku;

4) rok budo­wy, kraj pocho­dze­nia, nazwę pro­du­cen­ta stat­ku;

5) numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny stat­ku, jeże­li został nada­ny;

6) numer fabrycz­ny stat­ku, jeże­li został nada­ny;

7) numer kadłu­ba stat­ku, jeże­li został nada­ny;

8) rodzaj i licz­bę głów­nych mecha­nicz­nych urzą­dzeń napę­do­wych, mar­kę i moc każ­de­go urzą­dze­nia wyra­żo­ną w kW oraz ich nume­ry fabrycz­ne, jeże­li zosta­ły nada­ne;

9) rodzaj pomoc­ni­cze­go napę­du mecha­nicz­ne­go oraz jego mar­kę, numer fabrycz­ny i moc wyra­żo­ną w kW — jeże­li sta­tek posia­da napęd pomoc­ni­czy;

10) typ i powierzch­nię pomia­ro­wą oża­glo­wa­nia — jeże­li sta­tek posia­da oża­glo­wa­nie;

11) wymia­ry stat­ku — dłu­gość cał­ko­wi­tą kadłu­ba “Lc”, sze­ro­kość kadłu­ba “Bc”, wyso­kość mak­sy­mal­ną “H”, zanu­rze­nie mak­sy­mal­ne “T”;

12) mak­sy­mal­ną dopusz­czal­ną licz­bę osób, jaka może znaj­do­wać się na stat­ku;

13) kate­go­rię pro­jek­to­wą stat­ku — jeże­li zosta­ła nada­na;

14) nazwę i adres arma­to­ra oraz jego numer PESEL lub numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny REGON, a w przy­pad­ku oso­by nie­po­sia­da­ją­cej oby­wa­tel­stwa pol­skie­go i nume­ru PESEL — numer pasz­por­tu lub inne­go doku­men­tu toż­sa­mo­ści;

15) wska­za­nie reje­stru, w któ­rym sta­tek był dotych­czas zare­je­stro­wa­ny, i datę wykre­śle­nia z tego reje­stru — jeże­li sta­tek był wpi­sa­ny do reje­stru;

16) okre­śle­nie doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go tytuł praw­ny do wła­da­nia stat­kiem we wła­snym imie­niu.

Jakie jesz­cze doku­men­ty muszę zło­żyć, aby zare­je­stro­wać jacht śród­lą­do­wy?

Oprócz  wypeł­nio­ne­go wnio­sku potrzeb­ny będzie Ci tak­że doku­ment potwier­dza­ją­cy naby­cie pra­wa wła­sno­ści lub współ­wła­sno­ści reje­stro­wa­ne­go stat­ku. Przy­kła­do­wo może nim być:

1) fak­tu­ra VAT,

2) umo­wa kup­na-sprze­da­ży,

3) umo­wa zamia­ny,

4) umo­wa daro­wi­zny,

5) pra­wo­moc­ne orze­cze­nie sądu roz­strzy­ga­ją­ce o pra­wie wła­sno­ści,

6) pisem­ne oświad­cze­nie wła­ści­cie­la o wybu­do­wa­niu stat­ku — jeże­li sta­tek został wybu­do­wa­ny sys­te­mem gospo­dar­czym,

7) dowód reje­stra­cyj­ny, jeże­li jest wysta­wio­ny na aktu­al­ne­go wła­ści­cie­la zgła­sza­ją­ce­go sta­tek do reje­stra­cji.

Nie nale­ży zapo­mi­nać tak­że o dowo­dzie oso­bi­stym wła­ści­cie­la. A w przy­pad­ku gdy doku­ment stwier­dza­ją­cy naby­cie wła­sno­ści lub współ­wła­sno­ści stat­ku jest wysta­wio­ny na dzia­łal­ność gospo­dar­czą oso­by fizycz­nej  potrzeb­na będzie dodat­ko­wo kse­ro­ko­pia wpi­su do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej i kse­ro­ko­pia doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go przy­dzie­le­nie nume­ru REGON. Jeże­li wła­ści­cie­lem stat­ku jest zaś oso­ba praw­na – kse­ro­ko­pia wypi­su z odpo­wied­nie­go reje­stru sądo­we­go, wska­zu­ją­ce­go imio­na i nazwi­ska osób upo­waż­nio­nych do dzia­ła­nia w imie­niu oso­by praw­nej (np. odpis aktu­al­ny z Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go) i kse­ro­ko­pia doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go przy­dzie­le­nie nume­ru REGON.
Pamię­taj też, że wszel­kie doku­men­ty spo­rzą­dzo­ne w języ­ku obcym dołą­cza się do wnio­sku wraz z ich tłu­ma­cze­niem na język pol­ski – będzie to więc dodat­ko­wy koszt.

Do doku­men­ta­cji musisz też dołą­czyć dowód opła­ty za wpis. Może to być na przy­kład potwier­dze­nie prze­le­wu ban­ko­we­go. Czy­li opła­tę uisz­czasz przed skom­ple­to­wa­niem doku­men­tów i wysła­niem wnio­sku,

Opłata i miejsce złożenia dokumentów

Rejestr jach­tów żaglo­wych jest pro­wa­dzo­ny przez Pol­ski Zwią­zek Żeglar­ski, a jach­tów moto­ro­wych przez Pol­ski Zwią­zek Moto­ro­wod­ny i Nar­ciar­stwa Wod­ne­go. Nato­miast jed­nost­ka­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za reje­stra­cję jach­tów śród­lą­do­wych są Tere­no­we Orga­ny Reje­stra­cyj­ne PZŻ oraz Pol­ski Zwią­zek Moto­ro­wod­ny i Nar­ciar­stwa Wod­ne­go. Doku­men­ty możesz zło­żyć oso­bi­ście lub za pośred­nic­twem listu pole­co­ne­go.

Opła­ty za wpis jach­tu do reje­stru stat­ków wyno­si 60 zł.  Aktu­al­ne nume­ry kont ban­ko­wych znaj­dziesz na stro­nach inter­ne­to­wych PZŻ lub PZMiNW.

 

Zobacz również

Rejestracja jachtu – czy to obowiązek?

Odholowanie jachtu nietrzeźwej załogi

Jak nazywasz swoją łódkę?

Tematyka: rejestracja jachtu, wniosek o wpis statku do rejestru statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, opłata za wpis statku do rejestru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

das

2018-02-27 11:46:21

jakie warunki musi spełnić jacht by nazywać go jachtem morskim a nie śródlądowym? Np. jacht motorowy - RIB

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com