Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Słu­cha­jąc o upa­dło­ści jed­ne­go z naj­star­szych i, wyda­wa­ło­by się, naj­pew­niej­szych biur podró­ży — Alfa Star, nie moż­na przejść koło tema­tu obo­jęt­nie. Tym bar­dziej, że coraz czę­ściej, w sezo­nie let­nim, sły­szy­my o kło­po­tach i upa­dło­ści tour ope­ra­to­rów — cho­ciaż­by gło­śna spra­wa Orbis Tra­vel z 2010 roku. Wyobraź sobie taką sytu­ację: jesteś na waka­cjach za gra­ni­cą, odpo­czy­wasz, a tu nagle eks­mi­tu­ją cię z hote­lu. Na doda­tek nie masz jak wró­cić do Pol­ski, bo nie zare­zer­wo­wa­no ci lotu. Zgro­za, praw­da? Kto wte­dy pono­si odpo­wie­dzial­ność za twój bez­piecz­ny powrót do domu?

frog-897419_640Ist­nie­ją pro­ce­du­ry, dzię­ki któ­rym, jako klient upa­dłe­go biu­ra podró­ży, masz zapew­nio­ną pomoc i pokry­cie kosz­tów podró­ży powrot­nej. Nie­za­leż­nie od tego, czy wybra­łeś waka­cje all inc­lu­si­ve i opa­lasz się w Egip­cie, czy jesteś na wyciecz­ce objaz­do­wej, czy wyku­pi­łeś rejs kata­ma­ra­nem po Wyspach Kana­ryj­skich.  Pod­mio­tem pono­szą­cym odpo­wie­dzial­ność za spro­wa­dze­nie pecho­wych tury­stów do kra­ju, pono­si urząd mar­szał­kow­ski.

Odpo­wie­dzial­ność urzę­du mar­szał­kow­skie­go

Odpo­wie­dzial­ność urzę­du mar­szał­kow­skie­go wyni­ka z art. 5a usta­wy o usłu­gach tury­stycz­nych z dnia 29 sierp­nia 1997r. Zgod­nie z nim, to wła­śnie mar­sza­łek woje­wódz­twa lub wska­za­na przez nie­go jed­nost­ka upo­waż­nio­na do wyda­nia dys­po­zy­cji wypła­ty zalicz­ki na pokry­cie kosz­tów powro­tu klien­tów do kra­ju, pro­wa­dzi dzia­ła­nia zwią­za­ne z orga­ni­za­cją powro­tu klien­tów z impre­zy tury­stycz­nej do miej­sca wyjaz­du lub pla­no­wa­ne­go powro­tu z impre­zy tury­stycz­nej, jeże­li orga­ni­za­tor tury­sty­ki lub pośred­nik tury­stycz­ny, wbrew obo­wiąz­ko­wi, nie zapew­nia tego powro­tu.

Każ­de biu­ro podró­ży aby mogło funk­cjo­no­wać na ryn­ku jest zobo­wią­za­ne posia­dać umo­wę gwa­ran­cji ban­ko­wej lub ubez­pie­cze­nio­wej albo umo­wę ubez­pie­cze­nia na rzecz klien­tów. Takie umo­wy mają zapew­nić klien­tom, na wypa­dek nie­wy­pła­cal­no­ści biu­ra:thailand-653378_640
1. pokry­cie kosz­tów powro­tu klien­tów z impre­zy tury­stycz­nej do miej­sca wyjaz­du lub pla­no­wa­ne­go powro­tu z impre­zy tury­stycz­nej w wypad­ku gdy orga­ni­za­tor tury­sty­ki lub pośred­nik tury­stycz­ny wbrew obo­wiąz­ko­wi nie zapew­nia tego powro­tu
2. zwrot wpłat wnie­sio­nych tytu­łem zapła­ty za impre­zę tury­stycz­ną w wypad­ku gdy z przy­czyn doty­czą­cych orga­ni­za­to­ra tury­sty­ki lub pośred­ni­ka tury­stycz­ne­go oraz osób, któ­re dzia­ła­ją w ich imie­niu impre­za tury­stycz­na nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­na
3. zwrot czę­ści wpłat wnie­sio­nych tytu­łem zapła­ty za impre­zę tury­stycz­ną, odpo­wia­da­ją­cą czę­ści impre­zy tury­stycz­nej, któ­ra nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­na z przy­czyn doty­czą­cych orga­ni­za­to­ra tury­sty­ki lub pośred­ni­ka tury­stycz­ne­go oraz osób, któ­re dzia­ła­ją w ich imie­niu.

Przez cały okres wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści biu­ro podró­ży ma obo­wią­zek posia­dać gwa­ran­cję lub umo­wę ubez­pie­cze­nio­wą. Nato­miast mar­sza­łek woje­wódz­twa jest upraw­nio­ny do wystę­po­wa­nia na rzecz klien­tów w spra­wach wypła­ty środ­ków z tytu­łu umo­wy gwa­ran­cji ban­ko­wej, umo­wy gwa­ran­cji ubez­pie­cze­nio­wej lub umo­wy ubez­pie­cze­nia, na zasa­dach okre­ślo­nych w tre­ści tych umów.

Co robić?

  1. Po instruk­cje zgłoś się do rezy­den­ta. Powi­nien on być poin­for­mo­wa­ny o pod­ję­tych pro­ce­du­rach i na miej­scu pomóc przy orga­ni­za­cji wyjaz­du. Nie­ste­ty, z prak­ty­ki wyni­ka, że czę­sto opie­ku­ni wyciecz­ki nie są w sta­nie nicze­go nam zapew­nić, bo są tak samo zdez­o­rien­to­wa­ni co tury­ści. Dla­te­go war­to “ude­rzyć” wte­dy bez­po­śred­nio do urzę­du mar­szał­kow­skie­go.
  2. Skon­tak­tuj się z wła­ści­wym urzę­dem mar­szał­kow­skim, pod któ­re­go kon­tro­lą znaj­dy­wa­ło się upa­dłe biu­ro. Urząd ma obo­wią­zek zor­ga­ni­zo­wać ci powrót do kra­ju. Pod hasłem „powrót do kra­ju” kry­je się zapew­nie­nie nie­zbęd­nej ilo­ści noc­le­gów, wyży­wie­nia, kosz­tów trans­por­tu do Pol­ski.  Zatem powi­nie­neś zostać poin­for­mo­wa­ny jakie dzia­ła­nia urząd podej­mu­je oraz jakie czyn­no­ści zosta­ną wyko­na­ne w bli­skim cza­sie. Pozwo­li to na zapla­no­wa­nie ewen­tu­al­nych dzia­łań, gdy­by czas orga­ni­za­cyj­ny urzę­du był zbyt dłu­gi (np. zakup noc­le­gu). War­to zatem przed wylo­tem dowie­dzieć się, do jakie­go urzę­du mar­szał­kow­skie­go przy­pi­sa­ne jest biu­ro podró­ży. Posia­da­nie nume­ru tele­fo­nu urzę­du nie zaszko­dzi. W razie upa­dło­ści nie każ­de biu­ro podró­ży może, tak jak Alfa Star, podać tako­we infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej.
  3. W przy­pad­ku gdy urząd Mar­szał­kow­ski nie zdo­ła, w szyb­kim dla nas cza­sie, zor­ga­ni­zo­wać powro­tu do kra­ju i nie zapew­ni nam noc­le­gu, podej­mij dzia­ła­nia we wła­snym zakre­sie. Two­je czyn­no­ści powin­ny zmie­rzać do zna­le­zie­nia wol­ne­go miejscwing-221526_640a noc­le­go­we­go, ina­czej cze­kać będzie cię spa­nie pod tzw. chmur­ką. Z zaku­pem bile­tów wstrzy­maj się. Obec­nie dzia­ła­nia urzę­dów są na tyle spraw­ne, że w krót­kim cza­sie powró­cisz z ich pomo­cą do domu. War­to zatem mieć zaple­cze finan­so­we w posta­ci kar­ty kre­dy­to­wej posia­da­ją­cej dłu­gi ter­min spła­ty bądź oso­by, któ­ra szyb­ko prze­śle ci gotów­kę. Nie przej­muj się ponie­sio­ny­mi wydat­ka­mi. Powin­ny zostać ci zwró­co­ne. Ale o tym poni­żej.

 

Ponio­słeś wydat­ki noc­le­gu oraz wyży­wie­nia? Co dalej?

Mar­sza­łek poci się i gło­wi jak zor­ga­ni­zo­wać twój powrót od domu. Ter­min wylo­tu jest usta­lo­ny ale nie masz zapew­nio­ne­go noc­le­gu oraz wyży­wie­nia. Jeśli w tym zakre­sie podej­miesz dzia­ła­nia na swo­ją rękę zbie­raj wszyst­kie para­go­ny oraz potwier­dze­nia zapła­ty. Po powro­cie do pol­ski, sto­sow­nym pismem, wezwij mar­szał­ka do zapła­ty. Zanim zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny trans­port powrot­ny, mar­sza­łek ma obo­wią­zek zapew­nić tobie noc­leg i wyży­wie­nie. Jest to nic inne­go jak koszt powro­tu do kra­ju. Brak zadość­uczy­nie­nia obo­wiąz­ko­wi skut­ku­je tym, że masz żąda­nie zwro­tu ponie­sio­nych kosz­tów powro­tu do kra­ju. Jeśli otrzy­masz decy­zję odmow­ną, idź do sądu.

Inne rosz­cze­nia

Oprócz ponie­sio­nych kosz­tów powro­tu do kra­ju, możesz żądać, za pośred­nic­twem mar­szał­ka woje­wódz­twa, zwro­tu:
1. wpłat wnie­sio­nych tytu­łem zapła­ty za impre­zę tury­stycz­ną (czy­li twój urlop),
2. czę­ści wpłat wnie­sio­nych tytu­łem zapła­ty za impre­zę tury­stycz­ną, odpo­wia­da­ją­cą czę­ści impre­zy tury­stycz­nej, któ­ra nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­na z przy­czyn doty­czą­cych biu­ra podró­ży – doty­czy np. sytu­acji kie­dy po opła­ce­niu 2-tygo­dnio­we­go urlo­pu, po tygo­dniu zosta­jesz eks­mi­to­wa­ny z hote­lu.

Powyż­sze możesz uzy­skać z gwa­ran­cji ban­ko­wej lub ubez­pie­cze­nio­wej. Ist­nie­je tutaj jed­nak pew­ne „ale”. Z gwa­ran­cji ban­ko­wej lub ubez­pie­cze­nio­wej wypła­ca się naj­pierw środ­ki na pokry­cie kosz­tów powro­tu klien­tów do kra­ju, w dal­szej kolej­no­ści wymie­nio­ne żąda­nia. Zwro­tu zapła­ty za urlop możesz nie uzy­skać, gdy nie wystar­czy środ­ków zlo­ka­li­zo­wa­nych w gwa­ran­cji ban­ko­wej lub ubez­pie­cze­nio­wej. W takiej sytu­acji pozo­sta­je docho­dzić rosz­cze­nia od syn­dy­ka masy upa­dło­ścio­wej, któ­ry pod­czas postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go, z pozo­sta­łe­go mająt­ku spół­ki, spła­ca wszel­kie zobo­wią­za­nia.

clubs-518192_640Dodat­ko­wo posia­dasz rosz­cze­nie z tytu­łu zadość­uczy­nie­nia za zmar­no­wa­ny urlop. Sąd Naj­wyż­szy bowiem stwier­dził, że pra­wo do odpo­czyn­ku jest dobrem oso­bi­stym każ­de­go czło­wie­ka. To rosz­cze­nie powin­no być skie­ro­wa­ne bez­po­śred­nio do syn­dy­ka masy upa­dło­ścio­wej nasze­go biu­ra podró­ży.

 

 

Aby ochro­nić się przed nie­przy­jem­ny­mi incy­den­ta­mi pod­czas urlo­pu war­to zain­te­re­so­wać się sta­nem finan­so­wym wybra­ne­go biu­ra podró­ży. W dobie inter­ne­tu moż­na spraw­dzić dane fir­my, może były już ozna­ki potwier­dza­ją­ce pro­ble­my finan­so­we biu­ra?

Zobacz również

Tematyka: upadłość biura podróży, upadłość Alfa Star, biuro podróży, upadłość biura podróży podczas wakacji, blog prawniczy, blog żeglarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

rob

2017-05-05 12:25:52

extra

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com