Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Słu­cha­jąc o upa­dło­ści jed­ne­go z naj­star­szych i, wyda­wa­ło­by się, naj­pew­niej­szych biur podró­ży — Alfa Star, nie moż­na przejść koło tema­tu obo­jęt­nie. Tym bar­dziej, że coraz czę­ściej, w sezo­nie let­nim, sły­szy­my o kło­po­tach i upa­dło­ści tour ope­ra­to­rów — cho­ciaż­by gło­śna spra­wa Orbis Tra­vel z 2010 roku. Wyobraź sobie taką sytu­ację: jesteś na waka­cjach za gra­ni­cą, odpo­czy­wasz, a tu nagle eks­mi­tu­ją cię z hote­lu. Na doda­tek nie masz jak wró­cić do Pol­ski, bo nie zare­zer­wo­wa­no ci lotu. Zgro­za, praw­da? Kto wte­dy pono­si odpo­wie­dzial­ność za twój bez­piecz­ny powrót do domu?

frog-897419_640Ist­nie­ją pro­ce­du­ry, dzię­ki któ­rym, jako klient upa­dłe­go biu­ra podró­ży, masz zapew­nio­ną pomoc i pokry­cie kosz­tów podró­ży powrot­nej. Nie­za­leż­nie od tego, czy wybra­łeś waka­cje all inc­lu­si­ve i opa­lasz się w Egip­cie, czy jesteś na wyciecz­ce objaz­do­wej, czy wyku­pi­łeś rejs kata­ma­ra­nem po Wyspach Kana­ryj­skich.  Pod­mio­tem pono­szą­cym odpo­wie­dzial­ność za spro­wa­dze­nie pecho­wych tury­stów do kra­ju, pono­si urząd mar­szał­kow­ski.

Odpo­wie­dzial­ność urzę­du mar­szał­kow­skie­go

Odpo­wie­dzial­ność urzę­du mar­szał­kow­skie­go wyni­ka z art. 5a usta­wy o usłu­gach tury­stycz­nych z dnia 29 sierp­nia 1997r. Zgod­nie z nim, to wła­śnie mar­sza­łek woje­wódz­twa lub wska­za­na przez nie­go jed­nost­ka upo­waż­nio­na do wyda­nia dys­po­zy­cji wypła­ty zalicz­ki na pokry­cie kosz­tów powro­tu klien­tów do kra­ju, pro­wa­dzi dzia­ła­nia zwią­za­ne z orga­ni­za­cją powro­tu klien­tów z impre­zy tury­stycz­nej do miej­sca wyjaz­du lub pla­no­wa­ne­go powro­tu z impre­zy tury­stycz­nej, jeże­li orga­ni­za­tor tury­sty­ki lub pośred­nik tury­stycz­ny, wbrew obo­wiąz­ko­wi, nie zapew­nia tego powro­tu.

Każ­de biu­ro podró­ży aby mogło funk­cjo­no­wać na ryn­ku jest zobo­wią­za­ne posia­dać umo­wę gwa­ran­cji ban­ko­wej lub ubez­pie­cze­nio­wej albo umo­wę ubez­pie­cze­nia na rzecz klien­tów. Takie umo­wy mają zapew­nić klien­tom, na wypa­dek nie­wy­pła­cal­no­ści biu­ra:thailand-653378_640
1. pokry­cie kosz­tów powro­tu klien­tów z impre­zy tury­stycz­nej do miej­sca wyjaz­du lub pla­no­wa­ne­go powro­tu z impre­zy tury­stycz­nej w wypad­ku gdy orga­ni­za­tor tury­sty­ki lub pośred­nik tury­stycz­ny wbrew obo­wiąz­ko­wi nie zapew­nia tego powro­tu
2. zwrot wpłat wnie­sio­nych tytu­łem zapła­ty za impre­zę tury­stycz­ną w wypad­ku gdy z przy­czyn doty­czą­cych orga­ni­za­to­ra tury­sty­ki lub pośred­ni­ka tury­stycz­ne­go oraz osób, któ­re dzia­ła­ją w ich imie­niu impre­za tury­stycz­na nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­na
3. zwrot czę­ści wpłat wnie­sio­nych tytu­łem zapła­ty za impre­zę tury­stycz­ną, odpo­wia­da­ją­cą czę­ści impre­zy tury­stycz­nej, któ­ra nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­na z przy­czyn doty­czą­cych orga­ni­za­to­ra tury­sty­ki lub pośred­ni­ka tury­stycz­ne­go oraz osób, któ­re dzia­ła­ją w ich imie­niu.

Przez cały okres wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści biu­ro podró­ży ma obo­wią­zek posia­dać gwa­ran­cję lub umo­wę ubez­pie­cze­nio­wą. Nato­miast mar­sza­łek woje­wódz­twa jest upraw­nio­ny do wystę­po­wa­nia na rzecz klien­tów w spra­wach wypła­ty środ­ków z tytu­łu umo­wy gwa­ran­cji ban­ko­wej, umo­wy gwa­ran­cji ubez­pie­cze­nio­wej lub umo­wy ubez­pie­cze­nia, na zasa­dach okre­ślo­nych w tre­ści tych umów.

Co robić?

  1. Po instruk­cje zgłoś się do rezy­den­ta. Powi­nien on być poin­for­mo­wa­ny o pod­ję­tych pro­ce­du­rach i na miej­scu pomóc przy orga­ni­za­cji wyjaz­du. Nie­ste­ty, z prak­ty­ki wyni­ka, że czę­sto opie­ku­ni wyciecz­ki nie są w sta­nie nicze­go nam zapew­nić, bo są tak samo zdez­o­rien­to­wa­ni co tury­ści. Dla­te­go war­to “ude­rzyć” wte­dy bez­po­śred­nio do urzę­du mar­szał­kow­skie­go.
  2. Skon­tak­tuj się z wła­ści­wym urzę­dem mar­szał­kow­skim, pod któ­re­go kon­tro­lą znaj­dy­wa­ło się upa­dłe biu­ro. Urząd ma obo­wią­zek zor­ga­ni­zo­wać ci powrót do kra­ju. Pod hasłem „powrót do kra­ju” kry­je się zapew­nie­nie nie­zbęd­nej ilo­ści noc­le­gów, wyży­wie­nia, kosz­tów trans­por­tu do Pol­ski.  Zatem powi­nie­neś zostać poin­for­mo­wa­ny jakie dzia­ła­nia urząd podej­mu­je oraz jakie czyn­no­ści zosta­ną wyko­na­ne w bli­skim cza­sie. Pozwo­li to na zapla­no­wa­nie ewen­tu­al­nych dzia­łań, gdy­by czas orga­ni­za­cyj­ny urzę­du był zbyt dłu­gi (np. zakup noc­le­gu). War­to zatem przed wylo­tem dowie­dzieć się, do jakie­go urzę­du mar­szał­kow­skie­go przy­pi­sa­ne jest biu­ro podró­ży. Posia­da­nie nume­ru tele­fo­nu urzę­du nie zaszko­dzi. W razie upa­dło­ści nie każ­de biu­ro podró­ży może, tak jak Alfa Star, podać tako­we infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej.
  3. W przy­pad­ku gdy urząd Mar­szał­kow­ski nie zdo­ła, w szyb­kim dla nas cza­sie, zor­ga­ni­zo­wać powro­tu do kra­ju i nie zapew­ni nam noc­le­gu, podej­mij dzia­ła­nia we wła­snym zakre­sie. Two­je czyn­no­ści powin­ny zmie­rzać do zna­le­zie­nia wol­ne­go miejscwing-221526_640a noc­le­go­we­go, ina­czej cze­kać będzie cię spa­nie pod tzw. chmur­ką. Z zaku­pem bile­tów wstrzy­maj się. Obec­nie dzia­ła­nia urzę­dów są na tyle spraw­ne, że w krót­kim cza­sie powró­cisz z ich pomo­cą do domu. War­to zatem mieć zaple­cze finan­so­we w posta­ci kar­ty kre­dy­to­wej posia­da­ją­cej dłu­gi ter­min spła­ty bądź oso­by, któ­ra szyb­ko prze­śle ci gotów­kę. Nie przej­muj się ponie­sio­ny­mi wydat­ka­mi. Powin­ny zostać ci zwró­co­ne. Ale o tym poni­żej.

 

Ponio­słeś wydat­ki noc­le­gu oraz wyży­wie­nia? Co dalej?

Mar­sza­łek poci się i gło­wi jak zor­ga­ni­zo­wać twój powrót od domu. Ter­min wylo­tu jest usta­lo­ny ale nie masz zapew­nio­ne­go noc­le­gu oraz wyży­wie­nia. Jeśli w tym zakre­sie podej­miesz dzia­ła­nia na swo­ją rękę zbie­raj wszyst­kie para­go­ny oraz potwier­dze­nia zapła­ty. Po powro­cie do pol­ski, sto­sow­nym pismem, wezwij mar­szał­ka do zapła­ty. Zanim zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny trans­port powrot­ny, mar­sza­łek ma obo­wią­zek zapew­nić tobie noc­leg i wyży­wie­nie. Jest to nic inne­go jak koszt powro­tu do kra­ju. Brak zadość­uczy­nie­nia obo­wiąz­ko­wi skut­ku­je tym, że masz żąda­nie zwro­tu ponie­sio­nych kosz­tów powro­tu do kra­ju. Jeśli otrzy­masz decy­zję odmow­ną, idź do sądu.

Inne rosz­cze­nia

Oprócz ponie­sio­nych kosz­tów powro­tu do kra­ju, możesz żądać, za pośred­nic­twem mar­szał­ka woje­wódz­twa, zwro­tu:
1. wpłat wnie­sio­nych tytu­łem zapła­ty za impre­zę tury­stycz­ną (czy­li twój urlop),
2. czę­ści wpłat wnie­sio­nych tytu­łem zapła­ty za impre­zę tury­stycz­ną, odpo­wia­da­ją­cą czę­ści impre­zy tury­stycz­nej, któ­ra nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­na z przy­czyn doty­czą­cych biu­ra podró­ży – doty­czy np. sytu­acji kie­dy po opła­ce­niu 2-tygo­dnio­we­go urlo­pu, po tygo­dniu zosta­jesz eks­mi­to­wa­ny z hote­lu.

Powyż­sze możesz uzy­skać z gwa­ran­cji ban­ko­wej lub ubez­pie­cze­nio­wej. Ist­nie­je tutaj jed­nak pew­ne „ale”. Z gwa­ran­cji ban­ko­wej lub ubez­pie­cze­nio­wej wypła­ca się naj­pierw środ­ki na pokry­cie kosz­tów powro­tu klien­tów do kra­ju, w dal­szej kolej­no­ści wymie­nio­ne żąda­nia. Zwro­tu zapła­ty za urlop możesz nie uzy­skać, gdy nie wystar­czy środ­ków zlo­ka­li­zo­wa­nych w gwa­ran­cji ban­ko­wej lub ubez­pie­cze­nio­wej. W takiej sytu­acji pozo­sta­je docho­dzić rosz­cze­nia od syn­dy­ka masy upa­dło­ścio­wej, któ­ry pod­czas postę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go, z pozo­sta­łe­go mająt­ku spół­ki, spła­ca wszel­kie zobo­wią­za­nia.

clubs-518192_640Dodat­ko­wo posia­dasz rosz­cze­nie z tytu­łu zadość­uczy­nie­nia za zmar­no­wa­ny urlop. Sąd Naj­wyż­szy bowiem stwier­dził, że pra­wo do odpo­czyn­ku jest dobrem oso­bi­stym każ­de­go czło­wie­ka. To rosz­cze­nie powin­no być skie­ro­wa­ne bez­po­śred­nio do syn­dy­ka masy upa­dło­ścio­wej nasze­go biu­ra podró­ży.

 

 

Aby ochro­nić się przed nie­przy­jem­ny­mi incy­den­ta­mi pod­czas urlo­pu war­to zain­te­re­so­wać się sta­nem finan­so­wym wybra­ne­go biu­ra podró­ży. W dobie inter­ne­tu moż­na spraw­dzić dane fir­my, może były już ozna­ki potwier­dza­ją­ce pro­ble­my finan­so­we biu­ra?

Zobacz również

Tematyka: upadłość biura podróży, upadłość Alfa Star, biuro podróży, upadłość biura podróży podczas wakacji, blog prawniczy, blog żeglarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze

rob

2017-05-05 12:25:52

extra

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com