Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Witam Was po dłu­giej prze­rwie 😛 .

Dzi­siaj wpis z życia, doty­czą­cy udzie­lo­nej pora­dy w zakre­sie wypo­ży­cza­nia sprzę­tu wod­ne­go:  łóde­czek dwu­oso­bo­wych, rower­ków wod­nych itp. 

Naj­pierw krót­ki opis spra­wy. Ostat­nio zwró­cił się do mnie jeden z blo­go­wi­czów, któ­ry ma zamiar wypo­ży­czać łódecz­ki dwu­oso­bo­we wraz z rower­ka­mi wod­ny­mi nad jed­nym ze sta­wów znaj­du­ją­cym się w par­ku. Przy sta­wie wybu­do­wa­ny jest pomost, do któ­re­go mogły­by cumo­wać sprzę­ty wod­ne. Staw nale­ży do Wód Pol­skich, jed­nak mia­sto ma pozwo­le­nie na korzy­sta­nie ze sta­wu. Pomost nale­ży do urzę­du mia­sta ale jest dzier­ża­wio­ny przez koło rybac­kie. Blo­go­wicz nie ma żad­nych prze­szkód z zawar­ciem umo­wy naj­mu pomo­stu z kołem rybac­kim. Jed­nak przed zawar­ciem umo­wy zada­no mu pyta­nie: Czy posia­da zgo­dę Wód Pol­skich na pro­wa­dze­nie wod­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej? Domy­ślam się, że cho­dzi­ło o pozwo­le­nie na korzy­sta­nie ze sta­wu.    

Oczy­wi­ście było trze­ba poszpe­rać w prze­pi­sach praw­nych oraz na stro­nach inter­ne­to­wych i roz­wią­za­nie się zna­la­zło. Jeśli mowa jest o Wodach Pol­skich to nale­ży patrzeć do usta­wy pra­wo wod­ne z dnia 20 lip­ca 2017r. (tekst jed­no­li­ty: Dz.U.2020.310) oraz szu­kać odpo­wie­dzi na stro­nach Pań­stwo­wej Gospo­dar­ki Wod­nej Wody Pol­skie.

Szpe­ra­jąc w usta­wie pra­wo wod­ne pierw­sze co rzu­ci­ło się na oczy to art. 29 i 32, któ­re wska­zu­ją kie­dy moż­na korzy­stać z wód publicz­nych i w jaki spo­sób. 

Art. 32 sta­no­wi o tym, że:

1.  Każ­de­mu przy­słu­gu­je pra­wo do powszech­ne­go korzy­sta­nia z publicz­nych śród­lą­do­wych wód powierzch­nio­wych, mor­skich wód wewnętrz­nych oraz z wód morza tery­to­rial­ne­go, jeże­li prze­pi­sy usta­wy nie sta­no­wią ina­czej.
2.  Powszech­ne korzy­sta­nie z wód słu­ży do zaspo­ka­ja­nia potrzeb oso­bi­stych, gospo­dar­stwa domo­we­go lub rol­ne­go, bez sto­so­wa­nia spe­cjal­nych urzą­dzeń tech­nicz­nych, a tak­że do wypo­czyn­ku, upra­wia­nia tury­sty­ki, spor­tów wod­nych oraz, na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach odręb­nych, ama­tor­skie­go poło­wu ryb.
3.  Rada gmi­ny może wpro­wa­dzić, w dro­dze uchwa­ły będą­cej aktem pra­wa miej­sco­we­go, powszech­ne korzy­sta­nie z wód powierzch­nio­wych innych niż wymie­nio­ne w ust. 1, słu­żą­ce zaspo­ka­ja­niu wyłącz­nie potrzeb oso­bi­stych, gospo­dar­stwa domo­we­go lub rol­ne­go i usta­lić dopusz­czal­ny zakres tego korzy­sta­nia.
4.  W przy­pad­ku, o któ­rym mowa w ust. 3, wła­ści­cie­lo­wi wód przy­słu­gu­je z budże­tu gmi­ny odszko­do­wa­nie na warun­kach okre­ślo­nych w art. 469.

Art.  29.  mówi nato­miast, że korzy­sta­nie z wód nie może powo­do­wać pogor­sze­nia sta­nu wód i eko­sys­te­mów od nich zależ­nych, z wyjąt­kiem przy­pad­ków okre­ślo­nych w usta­wie, w szcze­gól­no­ści nie może naru­szać usta­leń pla­nu gospo­da­ro­wa­nia woda­mi na obsza­rze dorze­cza, powo­do­wać mar­no­traw­stwa wody lub mar­no­traw­stwa ener­gii wody, a tak­że nie może wyrzą­dzać szkód.

Z powyż­szych prze­pi­sów moż­na jed­no­znacz­nie wywnio­sko­wać, że co do zasa­dy moż­na korzy­stać  z wód publicz­nych, jak np. sta­wu przy upra­wia­niu tury­sty­ki wod­nej.  

W dal­szej czę­ści usta­wy pra­wa wod­ne­go mamy prze­pi­sy doty­czą­ce zezwo­leń tzw. wod­no­praw­nych.

Tutaj art. 389 usta­wy wska­zu­je, że jeże­li usta­wa nie sta­no­wi ina­czej, pozwo­le­nie wod­no­praw­ne jest wyma­ga­ne na:

1) usłu­gi wod­ne;
2) szcze­gól­ne korzy­sta­nie z wód;
3) dłu­go­trwa­łe obni­że­nie pozio­mu zwier­cia­dła wody pod­ziem­nej;
4) rekul­ty­wa­cję wód powierzch­nio­wych lub wód pod­ziem­nych;
5) wpro­wa­dza­nie do wód powierzch­nio­wych sub­stan­cji hamu­ją­cych roz­wój glo­nów;
6) wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych;
7) regu­la­cję wód, zabu­do­wę poto­ków gór­skich oraz kształ­to­wa­nie nowych koryt cie­ków natu­ral­nych;
8) zmia­nę ukształ­to­wa­nia tere­nu na grun­tach przy­le­ga­ją­cych do wód, mają­cą wpływ na warun­ki prze­pły­wu wód;
9) pro­wa­dze­nie przez wody powierzch­nio­we pły­ną­ce oraz przez wały prze­ciw­po­wo­dzio­we obiek­tów mosto­wych, ruro­cią­gów, prze­wo­dów w ruro­cią­gach osło­no­wych lub prze­pu­stów;
10) pro­wa­dze­nie przez śród­lą­do­we dro­gi wod­ne oraz przez wały prze­ciw­po­wo­dzio­we napo­wietrz­nych linii ener­ge­tycz­nych i tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.

Nato­miast art. 395 mówi w jakich przy­pad­kach pozwo­le­nia nie potrze­ba. 

Pozwo­le­nia wod­no­praw­ne­go albo zgło­sze­nia wod­no­praw­ne­go nie wyma­ga:

1) upra­wia­nie żeglu­gi na śród­lą­do­wych dro­gach wod­nych;
2) holo­wa­nie oraz spław drew­na;
3) wyci­na­nie roślin z wód lub brze­gu w związ­ku z utrzy­my­wa­niem wód, śród­lą­do­wych dróg wod­nych oraz remon­tem urzą­dzeń wod­nych;
4) 18 wyko­na­nie pil­nych prac zabez­pie­cza­ją­cych w okre­sie powo­dzi, klę­ski żywio­ło­wej, ogło­szo­nych sta­nów zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go, epi­de­mii albo w razie nie­bez­pie­czeń­stwa sze­rze­nia się zaka­że­nia lub cho­ro­by zakaź­nej, któ­re mogą sta­no­wić zagro­że­nie dla zdro­wia publicz­ne­go;
5) wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych do pobo­ru wód pod­ziem­nych na potrze­by zwy­kłe­go korzy­sta­nia z wód z ujęć o głę­bo­ko­ści do 30 m;
6) rybac­kie korzy­sta­nie ze śród­lą­do­wych wód powierzch­nio­wych;
7) pobór wód powierzch­nio­wych lub wód pod­ziem­nych w ilo­ści śred­nio­rocz­nie nie­prze­kra­cza­ją­cej 5 m3 na dobę oraz wpro­wa­dza­nie ście­ków do wód lub do zie­mi w ilo­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej łącz­nie 5 m3 na dobę, na potrze­by zwy­kłe­go korzy­sta­nia z wód;
8) pobór i odpro­wa­dza­nie wód w związ­ku z wyko­ny­wa­niem odwier­tów lub otwo­rów strza­ło­wych przy uży­ciu płucz­ki wod­nej na cele badań sej­smicz­nych;
9) odbu­do­wa, roz­bu­do­wa, prze­bu­do­wa lub roz­biór­ka urzą­dzeń pomia­ro­wych służb pań­stwo­wych;
10) wyzna­cza­nie szla­ku tury­stycz­ne­go pie­sze­go lub rowe­ro­we­go oraz budo­wa, prze­bu­do­wa lub remont dro­gi rowe­ro­wej, z wyjąt­kiem pro­wa­dze­nia dróg rowe­ro­wych przez wody powierzch­nio­we;
11) zatrzy­my­wa­nie wody w rowach, jeże­li zasięg oddzia­ły­wa­nia nie wykra­cza poza gra­ni­ce tere­nu, któ­re­go zakład jest wła­ści­cie­lem;
12) hamo­wa­nie odpły­wu wody z obiek­tów dre­nar­skich, jeże­li zasięg oddzia­ły­wa­nia nie wykra­cza poza gra­ni­ce tere­nu, któ­re­go zakład jest wła­ści­cie­lem;
13) prze­chwy­ty­wa­nie wód opa­do­wych lub roz­to­po­wych za pomo­cą urzą­dzeń melio­ra­cji wod­nych, jeże­li zasięg oddzia­ły­wa­nia nie wykra­cza poza gra­ni­ce tere­nu, któ­re­go zakład jest wła­ści­cie­lem;
14) loka­li­zo­wa­nie, na okres do 180 dni, tym­cza­so­wych obiek­tów budow­la­nych na obsza­rach szcze­gól­ne­go zagro­że­nia powo­dzią.

No dobra arty­ku­ły zna­le­zio­ne i co z nich wyni­ka? A to, że przy usłu­gach wynaj­mu sprzę­tu wod­ne­go nie potrze­ba żad­ne­go zezwo­le­nia Wód Pol­skich. Dla­cze­go … (mam nadzie­ję, że wytrzy­masz teraz wywo­dy praw­ni­cze :twi­sted:) ?

 Jak już wspo­mnia­no co do zasa­dy, zgod­nie z art. 29 i 32 usta­wy korzy­sta­nie z Wód Pol­skich nie jest zabro­nio­ne i moż­na w nich upra­wiać tury­sty­kę wod­ną. Jedy­nie dzia­ła­nia wod­ne okre­ślo­ne w art. 389 usta­wy wyma­ga­ją zezwo­le­nia. No tak, ale powie­dział­by ktoś, że art. 389 ust. 1 wska­zu­je, że zezwo­le­nia wyma­ga pro­wa­dze­nie usług wod­nych, do któ­rych win­no się zali­czyć wyna­jem sprzę­tu wod­ne­go. Czy na pew­no? W odpo­wie­dzi poma­ga nam ser­wis pań­stwo­wy, któ­ry na stro­nie biznes.gov.pl wska­zu­je co nale­ży rozu­mieć przez usłu­gi wod­ne. Według nie­go (czy­li nasze­go Pań­stwa) do usług wod­nych nie nale­ży zali­czać usług zwią­za­nych z tury­sty­ką wod­ną, gdyż obej­mu­je swym zasię­giem jedy­nie:

  • pobór wód pod­ziem­nych lub wód powierzch­nio­wych;
  • pię­trze­nie, maga­zy­no­wa­nie lub reten­cjo­no­wa­nie wód pod­ziem­nych i wód powierzch­nio­wych oraz korzy­sta­nie z tych wód;
  • uzdat­nia­nie wód pod­ziem­nych i powierzch­nio­wych oraz ich dys­try­bu­cję;
  • odbiór i oczysz­cza­nie ście­ków;
  • wpro­wa­dza­nie ście­ków do wód lub do zie­mi, obej­mu­ją­ce tak­że wpro­wa­dza­nie ście­ków do urzą­dzeń wod­nych;
  • korzy­sta­nie z wód do celów ener­ge­ty­ki, w tym ener­ge­ty­ki wod­nej;
  • odpro­wa­dza­nie do wód lub do urzą­dzeń wod­nych – wód opa­do­wych lub roz­to­po­wych, uję­tych w otwar­te lub zamknię­te sys­te­my kana­li­za­cji desz­czo­wej słu­żą­ce do odpro­wa­dza­nia opa­dów atmos­fe­rycz­nych albo w sys­te­my kana­li­za­cji zbior­czej w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych miast;
  • trwa­łe odwad­nia­nie grun­tów, obiek­tów lub wyko­pów budow­la­nych oraz zakła­dów gór­ni­czych, a tak­że odpro­wa­dza­nie do wód – wód pocho­dzą­cych z odwod­nie­nia grun­tów w gra­ni­cach admi­ni­stra­cyj­nych miast;
  • odpro­wa­dza­nie do wód lub do zie­mi wód pobra­nych i nie­wy­ko­rzy­sta­nych.

No dobra, ktoś mógł­by powie­dzieć: — Po co te wywo­dy, jak art. 395 ust. 1 pra­wa wod­ne­go wska­zu­je się, że nie wyma­ga żad­ne­go pozwo­le­nia upra­wia­nie żeglu­gi na śród­lą­do­wych dro­gach wod­nych, a staw prze­cież zali­cza się do śród­lą­do­wych wód. Zga­dza się staw zali­cza się do wód śród­lą­do­wych, a czy wyzna­czo­na jest w nim dro­ga wod­na, czy­li tzw. szlak wod­ny? Raczej nie.  Wąt­pię aby w sta­wie było ozna­ko­wa­nie szla­ku żeglo­wa­ne­go, któ­re sto­su­je się na nie­któ­rych jezio­rach i rze­kach.  

Jeśli masz inne zda­nie ➡  zapra­szam do komen­ta­rza.

adw. Pau­li­na Poszy­tek

603 998 091

 

Zobacz również

Tematyka:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com