Prawo dla żeglarzy Paulina Poszytek

Za mną już dwa urlo­py żeglar­skie — spę­dzo­ne w tym roku na Mazu­rach :). Pod­czas ostat­nie­go z nich poja­wi­ła się moż­li­wość poru­sza­nia się jach­tem nocą. Zre­zy­gno­wa­li­śmy z reali­za­cji tego pomy­słu. Ale nasu­nę­ło się pyta­nie: czy ruch żaglów­ką w nocy jest moż­li­wy?

Przez te wszyst­kie lata żeglo­wa­nia, sły­sza­łam sprzecz­ne infor­ma­cje na ten temat. Jed­ni mówi­li o cał­ko­wi­tym zaka­zie żeglo­wa­nia nocą, a inni, że moż­na, ale nie potra­fi­li podać pod­sta­wy praw­nej. Oczy­wi­ście odpo­wiedź znaj­du­je się w prze­pi­sach.

Noc

Zacznij­my od defi­ni­cji nocy. Dla zwy­kłe­go czło­wie­ka noc rozu­mia­na jest jako pora, kie­dy jest ciem­no, a na nie­bie świe­ci księ­życ i gwiaz­dy. Takie rozu­mo­wa­nie jest jak naj­bar­dziej pra­wi­dło­we. W załącz­ni­ku do roz­po­rzą­dze­nia mini­stra infra­struk­tu­ry z dnia 28 kwiet­nia 2003r. w spra­wie prze­pi­sów żeglu­go­wych na śród­lą­do­wych dro­gach wod­nych (Dz. U. z dnia 15 XII 2003r.) w § 1.01 lit. X jest zawar­ta defi­ni­cja nocy:

NOC ­ — okres mię­dzy zacho­dem i wscho­dem słoń­ca.

Odpo­wie­dzi na posta­wio­ne wyżej pyta­nie nale­ży szu­kać w trzech aktach praw­nych:

  •  roz­po­rzą­dze­nie mini­stra infra­struk­tu­ry z dnia 28 kwiet­nia 2003r. w spra­wie prze­pi­sów żeglu­go­wych na śród­lą­do­wych dro­gach wod­nych (Dz. U. z dnia 15 XII 2003r.). Roz­po­rzą­dze­nie to ma cha­rak­ter pra­wa powszech­ne­go i posia­da załącz­nik, któ­ry okre­śla zasa­dy poru­sza­nia się w ruchu żaglo­wym na wodach;
  • akty, mają­ce cha­rak­ter pra­wa miej­sco­we­go, wyda­wa­ne przez dyrek­to­rów urzę­dów roz­po­rzą­dza­ją­cych woda­mi śród­lą­do­wy­mi w wybra­nym przez nas obsza­rze żeglu­go­wym;
  • Komu­ni­kat Regio­nal­ne­go Zarzą­du Gospo­dar­ką Wod­ną o otwar­ciu dróg.

 

Żeglo­wa­nie nocą po Mazu­rach. Co na to prze­pi­sy?

Wobec tego, że więk­szość ama­to­rów żeglu­gi śród­lą­do­wej, upra­wia swo­ją pasję na Wiel­kich Jezio­rach Mazur­skich, temat zawę­zi­łam wła­śnie do tego regio­nu. Przy innych moż­na ana­lo­gicz­nie inter­pre­to­wać prze­pi­sy pra­wa.

Jak już wspo­mnia­łam, ogól­ne zasa­dy żeglo­wa­nia nocą zawie­ra załącz­nik do Roz­po­rzą­dze­nia. Już w § 1.11 odsy­ła nas do pra­wa miej­sco­we­go, wska­zu­jąc nam, że tako­we ist­nie­je. Prze­pis mówi o tym, że na stat­ku powi­nien znaj­do­wać się aktu­al­ny egzem­plarz prze­pi­sów żeglu­go­wych oraz egzem­plarz pra­wa miej­sco­we­go dro­gi wod­nej, na któ­rej odby­wa się podróż. Prze­pis nie doty­czy stat­ków, któ­re zosta­ły zwol­nio­ne z obo­wiąz­ku ich posia­da­nia w prze­pi­sach pra­wa miej­sco­we­go, wyda­nych przez dyrek­to­rów urzę­dów.

Żeglowanie nocą

Żeglo­wa­nie nocą po Mazu­rach

Wcho­dzi­my zatem na stro­nę Urzę­du Żeglu­gi Śród­lą­do­wej w Giżyc­ku, gdzie w zakład­ce “akty praw­ne – prze­pi­sy pra­wa miej­sco­we­go”, znaj­du­je się Zarzą­dze­nie Dyrek­to­ra Urzę­du Żeglu­gi Śród­lą­do­wej w Giżyc­ku z dnia 25 kwiet­nia 2006r. W zarzą­dze­niu w § 10 są zawar­te posta­no­wie­nia o żeglu­dze w porze noc­nej. W krę­gu nasze­go zain­te­re­so­wa­nia są jedy­nie dwa ustę­py.

  • §10 ust.1 Zarzą­dze­nia:

Z zastrze­że­niem ust. 5, upra­wia­nie żeglu­gi w porze noc­nej może odby­wać się wyłącz­nie na dro­gach wod­nych, na któ­rych ozna­ko­wa­nie szla­ku żeglow­ne­go zosta­ło odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne do upra­wia­nia żeglu­gi noc­nej.

  • §10 ust. 5 Zarzą­dze­nia:

Admi­ni­stra­cja dro­gi wod­nej, w komu­ni­ka­cie o otwar­ciu dróg wod­nych dla żeglu­gi, okre­śla dro­gi wod­ne dopusz­czo­ne do upra­wia­nia żeglu­gi w porze noc­nej.

Zawar­te w ust. 1 sfor­mu­ło­wa­nie „z zastrze­że­niem” wyraź­nie odsy­ła do tre­ści ust. 5 § 10, któ­re kie­ru­je nas dalej do komu­ni­ka­tu o otwar­ciu dróg wod­nych dla żeglu­gi wyda­wa­nym przez admi­ni­stra­cję dro­gi wod­nej. To admi­ni­stra­cja dróg wod­nych w wyda­wa­nym komu­ni­ka­cie „okre­śla dro­gi wod­ne dopusz­czo­ne do upra­wia­nia żeglu­gi w porze noc­nej”. Admi­ni­stra­cją Wiel­kich Jezior Mazur­skich zaj­mu­je się Regio­nal­ny Zarząd Gospo­dar­ki Wod­nej w War­sza­wie.

Co roku dro­gi wod­ne Wiel­kich Jezior Mazur­skich są otwie­ra­ne na wio­snę, a zimą zamy­ka­ne. W komu­ni­ka­cie nawi­ga­cyj­nym nr 7/2015 dro­gi wod­ne Sys­te­mu Wiel­kich Jezior Mazur­skich zosta­ły otwar­te z dniem 30 kwiet­nia 2015r. W komu­ni­ka­cie brak jest infor­ma­cji o dopusz­cze­niu szla­ków.

Moż­na żeglo­wać nocą po mazur­skich jezio­rach, czy nie?

Moim zda­niem  jest zakaz pły­wa­nia po jezio­rach mazur­skich w porze noc­nej. Dla­cze­go? Ust. 5 § 10 Zarzą­dze­nie Dyrek­to­ra Urzę­du Żeglu­gi Śród­lą­do­wej w Giżyc­ku stwier­dza, że w komu­ni­ka­cie admi­ni­stra­cyj­nym wyraź­nie powin­ny być okre­ślo­ne dro­gi wod­ne dopusz­czo­ne do upra­wia­nia żeglu­gi w porze noc­nej. Tego okre­śle­nia brak w komu­ni­ka­cie nr 7/2015. Brak jest wyraź­ne­go stwier­dze­nia „w porze noc­nej”. Jest ogól­ne stwier­dze­nie o otwar­ciu wód Wiel­kich Jezior Mazur­skich. Wyda­je się, że brak umiesz­cze­nia sfor­mu­ło­wa­nia „pora noc­na” było dzia­ła­niem celo­wym admi­ni­stra­cji. Dla­cze­go? Admi­ni­stra­cja wie i zda­je sobie spra­wę, że jest upraw­nio­na do wyda­wa­nia jasnych sfor­mu­ło­wań umoż­li­wia­ją­cych pły­wa­nie nocą. We wcze­śniej­szych latach Regio­nal­ny Zarząd Gospo­dar­ki Wod­nej w War­sza­wie zawarł w komu­ni­ka­cie stwier­dze­nia o moż­li­wo­ści żeglo­wa­nia w nocy na wska­za­nych przez nie­go akwe­nach.

IMG-20150811-WA0004Takie roz­wią­za­nie jest nie­zro­zu­mia­łe, gdyż wie­le szla­ków mazur­skich jest przy­sto­so­wa­nych do żeglu­gi noc­nej. Głów­nie cho­dzi tu o odbla­sko­we boje wyzna­cza­ją­ce szlak wod­ny, któ­re zosta­ły ulo­ko­wa­ne głów­nie na pół­noc­nej czę­ści Mazur. Moż­na o tym prze­czy­tać cho­ciaż­by w arty­ku­le Gaze­ty Wybor­czej z dnia 25 IX 2014r. „Noc­ne żeglo­wa­nie po Mazu­rach popu­lar­ne i coraz bez­piecz­niej­sze”.

Jeśli masz inne spo­strze­że­nia na temat żeglo­wa­nia porą noc­ną, zapra­szam do komen­to­wa­nia.

 

Zobacz również

Na wodzie bez alkoholu. Nowe przepisy.

Odholowanie jachtu nietrzeźwej załogi

Tematyka: żeglowanie w nocy, żeglowanie nocą, czy można żeglować w nocy po mazurskich jeziorach, żeglowanie nocą po jeziorze, mazury żagle, blog prawniczy, blog żeglarski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze

Paulina Poszytek - prawodlazeglarzy.pl

2020-06-20 10:54:31

Jest zakaz. Obserwuj co roku komunikaty Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie przed otwarciem sezonu. Jeśli w komunikacie jest zapis, że szlak wodnych jezior otwiera się z dniem np 1.05.20r. i brak jest sformułowania, że jest możliwość pływania na szlakach wodnych w porze nocnej - to nie możesz pływać. Musi być wyraźne sformułowanie o pozwoleniu pływania w ,,porze nocnej", ,,nocą".

A

2019-10-07 11:54:57

Dalej nie wiem, czy można czy nie...???

Załoga

2019-02-05 14:50:50

Bardzo ciekawy i merytoryczny artykuł. Wynajem jachtów ze względu na tzw. czarter bez patentu jest bardziej dostępny niż kiedyś. Czy chciałaby Pani pisać merytoryczne artykułu na blogu serwisu www.toczarter.pl

Facebook User Timeline

Close
http://www.babysittingcert.com